ایران کانون رایزنیها در نیویورک

صدراعظم آلمان به طور غیره منتظره و برای نخستین بار و رؤسای جمهور فرانسه و سوئیس و نخست وزیران ژاپن، اسپانیا و پاکستان با روحانی دیدار کردند روحانی: برای مذاکره، ابتدا هر پیششرطی از جمله تحریم باید برداشته شود آنگال مرکل خواستار احترام به توافق مهم بینالمل

Iran Newspaper - - صفحه اول -

نخستین مالقات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و دیدار با امانوئل مکرون و آبه شینزو، رئیس جمهور فرانســه و نخســت وزیر ژاپن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در حالی روز گذشته به مالقاتهای مهم سازمان ملل تبدیل شد که محور این مالقاتها بــر نقطــه کانونی جهتگیــری اروپا در رابطه بــا توافق هســتهای و موضع گیری پیرامون رویدادهای اخیر منطقه خاورمیانه قرار داشت. موضوعاتی که از یک ســو بر رایزنی با کشــورهای اروپایی جهت تحقق بخشیدن به منافع اقتصادی ایــران در چارچــوب برجام و از ســوی دیگر مؤید دیپلماســی فعــال جمهوری اســالمی برای قبوالندن موضع همگرایانه خود حتی به کشــورهایی اســت که در دایره نفوذ امریکا و عربســتان قرار دارند. دیپلماسیای که میکوشد با پیام صلح و امیدی که روحانی به نیویورک برده است روابط ایران را با آن دسته از کشــورهایی که اینک نسبت به سیاستهای هزینهساز واشنگتن و ریاض دچار تردیــد شــدهاند، از لبه تیغ تنش آفرینیهــا­ی این دولتها عبــور دهد. اگرچه صحنه سازمان ملل در روزهای گذشته شاهد طرح مواضع مدعی جویانه سه کشــور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس و تکرار این ادعای ریاض بود که ایران در ماجرای حمله به میادین نفتی آرامکوی عربســتان نقش داشته است، اما بــا وجــود تحلیلهایی که پیرامون منافــع ایران از تنش پدیــد آمده در منطقه مطرح شــد، رئیس جمهور فرانسه عصر روز گذشــته و در ادامه تالشها برای پیگیری ابتکار عمل خود در عملیات نجات برجام از گشــوده شدن روزنههای امیــد در رونــد رایزنیهــا پیرامون این توافق ســخن بــه میــان آورد. امیدی که نشان میدهد همه آنچه طی هفتهها و ماههای گذشته رخ داده است، امریکا ومتحدان منطقهایاش را در به نتیجه رســاندن سیاســت فشار حداکثری و به بن بست کشاندن برجام ناکام گذاشته است. وزرای خارجه ایران و کشورهای 4+1 در شــرایطی امروز در حاشــیه نشست نیویورک و با هدف گفتوگو درباره توافــق هســتهای گرد هم جمع میشــوند که مکرون در ماههــای اخیر طرحی بــا محوریــت اعطای یک خــط اعتبــاری ۵1 میلیارد دالری بــرای فروش نفت ایران و بازگشــت آن به اجرای کامل برجام در دســتور کار خود قرار داده است. طرحی که برای اجرایی شدن نیازمند همکاری امریکا و معاف کردن شماری از مشــتریان نفتــی ایــران از فهرســت بلند باالی تحریمهای این کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.