توپ شفافیت در زمین اصولگرایان مجلس

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ طــرح جدیــدی بــرای شــفافیت در مجلس در انداخته شــده؛ ایــن بــار برای شــفافیت در تمــام نظام تقنینــی کشــور، از مجلــس گرفتــه تــا شــوراهای اســالمی و شــورای نگهبان و احتمــاالً مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام. ایــن طــرح را نماینــدگا­ن اصالحطلــب مجلــس تهیــه کردهاند و جالل میرزایی آن را «واکنشــی به انتشار سیاســی و جهتدار اخبار منتشــر شده دربــاره شــفافیت آرای نماینــدگا­ن» خوانــده اســت. در هفتههــای اخیــر خصوصــاً طیفهــای تنــدرو مخالــف دولــت مجلس را بابت رد فوریت طرح قبلی شفافیت آرای نمایندگان که سال 96 تهیــه شــده بــود، زیــر بــار انتقاداتی ســخت گرفتهاند. مواضعی که بخشــی از آنهــا دیــروز واکنش علــی الریجانی را در پی داشــت تــا او ایــن موضعگیریها را نــه نقــد مجلــس بلکــه «فحاشــی و توهین» بنامد. نمایندگان اصالحطلب و اعتدالــی مجلس هــم در اعتراض به همیــن موضعگیریهـ­ـا طــی دو هفتــه اخیــر تأکیــد داشــتند کــه چــرا مطالبــه شفافیت تنها از مجلس انجام میشود و مطالبهکنند­گان سراغ نهادهایی چون شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحت نظام نمیروند؟ حاال به نظر میرسد همین انتقادات در قالب طرح جدید شــفافیت مجلس متبلور شــده، طرحیکهاصال­حطلبانبهار­ستانپیش کشیدهاند. ■ شــفافیت بــه ســبک اصاحطلبان و اصولگرایان

اصولگرایــ­ان ماههاســت که بــر روی اقداماتــی بــرای شــفاف شــدن آرای نماینــدگا­ن مجلــس مانــور میدهنــد. آنهــا تابســتان گذشــته دو طــرح بــا 120 و 190 امضــا در ایــن راســتا تهیــه کــرده بودنــد. طرحهایــی کــه البتــه اصــل آن آذرمــاه ســال 96 و توســط حــدود 0۳ نماینــده اصالحطلــب و بــا ابتــکار محمدجــواد فتحی در مجلــس تهیه و حتــی اعــالم وصــول هم شــده بــود. دو فوریــت ایــن طرحها نهایتــاً در مجلس علیرغــم تعــداد امضاهــای باالیی که داشــتند تصویب نشــد و قرار بر بررسی آنهــا به صــورت عادی شــد. چیــزی که آغازگــر انتقــادات اصولگرایــ­ان در ایــن زمینــه بــود. اصالحطلبان امــا نقدهای اصولگرایان را با ســه ایراد جدی مواجه میدانســتن­د. اول اینکه طرح شــفافیت آرای نماینــدگا­ن از اول ابتــکار خــود آنهــا بــود. دوم اینکــه خیلیهــا اعتقاد داشــتند اصولگرایان تندرو میخواهند از شــفافیت آرا چماقــی علیــه رقبــای خود بســازند. در نهایت هم نکته ســوم ایــن ســؤال بــود کــه چــرا اصولگرایــ­ان موافق شــفافیت در مجلس، به موازات اقدامــات خــود همیــن شــفافیت را از نهادهایدیگ­رمطالبهنمی­کنند؟ ■ طرحجدیدبرا­یهمهنهادها­یتقنینی

ایــن رودر رویــی تا پیــش از این فقط در موضعگیریها­ی رسانهای منعکس شــده بــود. حــاال امــا بــه نظــر میرســد اصالحطلبان برای دســت پیش گرفتن ابتــکار جدیــدی را رقم زدهانــد؛ طرحی برای شــفافیت تمــام نهادهای تقنینی. آن طور که «خبرآنالیــ­ن» گزارش کرده، در متــن این طرح آمده اســت: «تمامی شــوراها، مجامــع و نهادهــای مؤثــر در فرآیندقانو­نگذاریوهمچ­نیننهادهای تصمیمگیرنـ­ـده کــه دارای صالحیــت سیاســتگذا­ری یا وضع قانون و مقررات هســتند از جملــه مجلــس شــورای اســالمی، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، شــوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری موظف به علنیسازی رأی اعضا و انتشار آن مذاکرات در درگاه اینترنتی خود میباشــند.» همچنین در تبصــره این طرح آمده اســت: «در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقــدام پس از رفــع مراحــل طبقهبندی قابــل انجــام اســت.» رســول خضــری، نماینده پیرانشهر و از اعضای فراکسیون مســتقلین مجلس بــه «ایرنــا» گفته که طراحــان این طــرح توانســتها­ند تاکنون امضای بیش از 100 نماینده از طیفهای مختلف را بگیرند. در همین حال جالل میرزایی، دبیر کمیته سیاسی فراکسیون امید هم از موافقت محمدرضا عارف با این طرح خبر داده است. ■ واکنشسیاسی­بهفشارهایس­یاسی

حــاال با ایــن طرح بــه نظر میرســد تــوپ در زمیــن طیــف اصولگرایــ­ان تندرو باشــد. از همین روســت که جالل میرزایــی بــه «ایلنــا» گفتــه اســت: «اگر افــراد مدعــی شــفافیت، بــه راســتی به این موضــوع اعتقــاد دارنــد، آرای خود را در روز رأیگیــری دربــاره فوریت طرح شــفافیت آرای نماینــدگا­ن مجلــس شــورای اســالمی منتشــر کننــد. برخی افراد که خودشــان بــه فوریت این طرح رأی منفی دادهاند، حاال با سیاسیکاری مدعــی شــدهاند و اصالحطلبــ­ان را متهــم میکننــد.» دیــروز درســت در همین شــرایط، بهرام پارسایی نماینده شــیراز و ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 هــم بــه انتقــاد جــدی از طیفهایی پرداخت که به بهانه شفافیت مشغول فشــار بــه مجلــس هســتند. او گفتــه که «علمــداران شــفافیت چــرا بــه طــرح تحقیــق و تفحــص از شــهرداری تهران رأی ندادند و مخالفت کردند؟» و «چرا آقایانــی کــه االن علمدار شفافســازی رأی نمایندگان هستند مخالفان اصلی در تحقیقوتفحص از شــهرداری تهران بودند، مگر میخواســت چه کاری بکند جز شفافسازی؟!» یک روز قبل از آغاز جمــعآوری امضــا بــرای این طــرح هم محمدعلیوکی­لیدربارهای­نکهآیاحامی کمپین شفافیت آرای نمایندگان است یــا خیر بــه «فــارس» گفته بــود: «اگر بنا باشد صورتمسأله را پاک کنیم آن هم برای فرار دوستان از تمکین به مقدمات شــفافیت در تمــام حوزههــا و فقــط بنا باشــد انحراف ایجاد کنند، خیر به هیچ وجه؛ اما اگر بنا باشد ما به لوازم شفافیت در همــه حوزههــا معتقد شــویم و یکی از آن حوزهها شــفافیت رأی نمایندگان باشــد حتماً بنده نفر اول در این کمپین خواهــم بود.» آنطور که رســول خضری به «ایرنــا» گفته، وکیلی یکی از طراحان طرح جدید شفافیت است که ابعاد آن وسیعتر از آرای نمایندگان است؛ چیزی که به نظر میرســد در روزهای آینده در بهارستان خبرساز باشد، هر چند هنوز از جریان مخالفــان و منتقدان اصولگرای دولت واکنشی در قبال این طرح جدید شفافیتدیده­نشده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.