نتیجه تفکر اداره کشور با نیمی از جامعه، فاجعهآمیز است

Iran Newspaper - - News -

معــاون اول رئیــس جمهوری بــا تأکید بر نقــش و جایگاه زنــان در عرصههــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی تصریح کرد: برای دستیابی به توســعه و پیشرفت، نیازمند استفاده از همه ظرفیت و توان کشور هستیم و نبایــد از توانمنــدی زنــان در بخشهــای مختلــف غفلــت کنیــم. اســحاق جهانگیری روزسهشــنب­ه در جلسه دیدار با زنان فعال اقتصادی کشور افزود: ایــن تفکر که میتوان تنهــا با نیمی از ظرفیت و توانمنــدی جامعه به تولید و توســعه دســت یافت و کشور را اداره کرد، تفکر اشتباهی است که نتایج آن برای کشور فاجعهآمیز خواهد بود. وی تأکید کرد: زنان فعال در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید با همین روحیه محکم در صحنه حضور داشته باشند و به بقیه زنان کشور نیز این روحیه و باور را القا کنند که یک زن میتواند در عرصههای مدیریتی موفق باشد.

جهانگیری با اشــاره به مشارکت زنان پس از انقالب اسالمی در حوزهای مختلــف، افزایش میــزان زنان تحصیلکــرد­ه و تعداد دانشــجویا­ن دختر در مؤسســات آموزش عالی کشور را یادآور شــد و گفت: امروز توانمندی خوبی در جامعــه زنان کشــور شــکل گرفته و شــاهد هســتیم کــه بنگاههــای بزرگی توســط آنها اداره میشود که مایه افتخار است. معاون اول رئیس جمهوری ادامــه داد: خوشــبختان­ه در دولــت تدبیــر و امیــد سیاســتگذا­ری خوبــی در زمینه اشــتغال و فراهم کردن بســتر حضور و مشــارکت زنان در عرصههای مختلف انجام شــده است بطوریکه میزان اشــتغال از 14.5 درصد در سال ۳9۳1 بــه ۳.81درصــد در ســال 1۳97 افزایش یافتــه و از 627 هزار فرصت شــغلی متوســط ســاالنه، 11۳ هزار فرصت شــغلی به زنان اختصاص یافته و همچنین ســهم اشــتغال زنان از فرصتهای شغلی از 1.۳ میلیون نفر در ســال ۳9 به ۳.4 میلیون نفر در ســال 97 رســید که این روند باید ادامه یابد. جهانگیری در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به فشــارها و تحریمهای اقتصادی امریکا، گفت: آنها میخواســتن­د اقتصاد ایران را متالشــی کنند اما بــه فضــل الهی و همت همــه کارآفرینــ­ان و فعاالن اقتصادی این سیاســت آنها با شکست مواجه شده و با مقاومت و مردم، دولت و نخبگان و فعاالن اقتصادی، کشور با سربلندی ایستاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.