چرا من بهدنبال فضای باز شهری در تهران هستم...

Iran Newspaper - - News -

یکی از نمونه فضاهای بالقوه منطقه 12 که میتواند کارکرد چنــد بعدی در بحــث مدیریت بحران ایفــا نماید محدوده 7.5 هکتاری شــمال میدان امــام خمینی و اراضی قورخانه اســت که طبق مصوبه 565 کمیســیون ماده پنج مورخ ،95/8/۳ مصوب شد در قالــب «طرح ســاماندهی و طراحی شــهری میدان امــام خمینی» که طبق طــرح پیشــنهادی مشــاور تخصصــی، مقرر شــده ســاختمان خانه شــهر با 80 درصد ســطح اشــغال و 280 درصــد تراکم در محــدوده مذکور احداث شــود. در طــرح مذکور یک مجموعه شــامل ســالن اجتماعات 400 نفــره، کافه کتاب و مجموعههــا­ی خدماتــی بــا هــدف بازگردانی نقش ســابق میــدان توپخانه و احیــای خانه بلدیه تعبیه شــده اســت. اما دغدغه اساســی که وجــود دارد این اســت که آیا در شــرایط کنونی ضرورت دارد بنا مجدداً به شــکل سابق احداث شود؟ بررسیهای تطبیقی نشان می دهد، تراکم انباشته شده انسانی، کالبدی و خودرو در عصرحاضر در محدوده منطقه 12 بسیار متفاوت از 5دهه گذشته اســت و محــدوده مرکزی شــهر تهران در حــال حاضر با فقــر عرصههای باز و خالــی از بارگــذاری بــرای مدیریت بحــران و ارتقــای تابآوری شــهری مواجه است. درنهایت پیشنهاد میشود مدیریت شهری در راستای تقویت تابآوری شــهری در مواجهــه بــا بحــران، از تشــدید بارگــذاری در محور جنــوب انقالب خــودداری کــرده و با تبدیل عرصههای باز و خالی به میدانگاهها و بوســتانها، بهره برداری چندگانه از فضاهای عمومی شهری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.