ایران کانون رایزنی ها در نیویورک

صدر اعظم آلمان برای اولین بار و در برنامه ای از قبل تعیین نشــده به دیدار روحانی رفت

Iran Newspaper - - News - دیدار با نخست وزیر ژاپن دیدار با نخست وزیر پاکستان

گروه سیاســی/ نخســتین ماقات حســن روحانــی، رئیس جمهوری ایــران با آنگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان و دیــدار بــا امانوئــل مکــرون و آبــه شــینزو، رئیــس جمهور فرانســه و نخســت وزیــر ژاپن در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل در حالــی روز گذشــته بــه ماقاتهای مهم ســازمان ملــل تبدیل شــد که محــور این ماقاتهــا بر نقطه کانونی جهتگیری اروپا در رابطه با توافق هستهای و موضع گیری پیرامــون رویدادهــا­ی اخیــر منطقــه خاورمیانــ­ه قــرار داشــت. موضوعاتــی کــه از یــک ســو بــر رایزنــی بــا کشــورهای اروپایی جهت تحقق بخشیدن به منافع اقتصــادی ایــران در چارچــوب برجــام و از ســوی دیگــر مؤیــد دیپلماســی فعــال جمهوری اسامی برای قبوالندن موضع همگرایانــ­ه خــود حتــی بــه کشــورهایی اســت که در دایره نفوذ امریکا و عربستان قــرار دارند. دیپلماســی­ای که میکوشــد بــا پیــام صلــح و امیــدی کــه روحانــی به نیویورک برده اســت روابــط ایران را با آن دســته از کشــورهایی کــه اینک نســبت به سیاستهای هزینهساز واشنگتن و ریاض دچــار تردیــد شــدهاند، از لبــه تیــغ تنش آفرینیهای این دولتها عبور دهد.

اگرچــه صحنــه ســازمان ملــل در روزهــای گذشــته شــاهد طــرح مواضــع مدعی جویانه سه کشــور اروپایی آلمان، فرانســه و انگلیــس و تکــرار ایــن ادعــای ریاض بود که ایران در ماجرای حمله به میادیــن نفتی آرامکوی عربســتان نقش داشــته اســت، اما با وجــود تحلیلهایی کــه پیرامــون منافع ایــران از تنــش پدید آمــده در منطقــه مطــرح شــد، رئیــس جمهــور فرانســه عصــر روز گذشــته و در ادامه تاشها برای پیگیری ابتکار عمل خود در عملیات نجات برجام از گشوده شــدن روزنههای امیــد در روند رایزنیها پیرامون این توافق ســخن به میان آورد. امیــدی کــه نشــان میدهــد همــه آنچه طی هفتههــا و ماههای گذشــته رخ داده اســت، امریــکا ومتحــدان منطقهایاش را در بــه نتیجه رســاندن سیاســت فشــار حداکثری و به بن بســت کشاندن برجام ناکام گذاشــته است. وزرای خارجه ایران و کشــورهای 4+1 در شــرایطی امــروز در حاشــیه نشســت نیویــورک و بــا هــدف گفتوگو درباره توافق هســتهای گرد هم جمع میشــوند کــه مکــرون در ماههای اخیــر طرحــی بــا محوریت اعطــای یک خــط اعتبــاری ۵1 میلیــارد دالری بــرای فــروش نفــت ایــران و بازگشــت آن بــه اجــرای کامل برجــام در دســتور کار خود قرار داده اســت. طرحی که برای اجرایی شــدن نیازمند همــکاری امریکا و معاف کــردن شــماری از مشــتریان نفتــی ایران از فهرســت بلنــد بــاالی تحریمهای این کشــور اســت. مکــرون در آســتانه ایــن نشســت امیدوارانـ­ـه از کامیابــی تاشها جهت نجات برجام در نیویورک ســخن گفته است. چشم انداز امیدبخشی که او روز گذشــته از نتیجه بخشــی رایزنیهای برجامــی ترســیم کــرد، چرایــی ناراحتی عربســتان و تــاش ایــن کشــور بــرای به آشــوب کشــاندن فضای سیاسی مجمع علیــه ایــران را توضیــح میدهــد. چــه دیپلماسی هوشــمندان­ه ایران که نه تنها بیانیههــا­ی ضــد ایرانــی را بــه مواضعی کاغــذی تقلیــل داده که توانســته با صبر و حــزم چنــان سیاســتی را پیش بــرد که امــروز نتیجــهاش را در ایســتادگی تهران بــر مواضــع مقتدرانــه خــود بــه نمایش گذاشــته اســت و در عین حال کشورهای منطقــه را بــه همگرایــی واقعــی بــرای حل مشــکات فرارویی چون تروریسم و افراطیگری فرا میخواند. ایــن درحالــی بــود کــه روز گذشــته و در خــال تنــور داغ رایزنیهــا­ی برجامــی رئیس جمهــوری ایران و ســران اروپایی، خبرگــزاری رویتــرز مدعی شــد کــه ایران خــود را برای پذیرش تغییراتی در برجام آمــاده میکنــد کــه ایــن ادعــا بافاصلــه از ســوی پرویــز اســماعیلی معــاون ارتباطــات دفتــر رئیسجمهــو­ری ایــران رد شــد. اســماعیلی در ایــن رابطه گفت: «آنچه رویترز به نقــل از روحانی در مورد آمادگــی بــرای اصــاح یــا کوتاه آمــدن از برجام زده، صحیح نیســت.» به گفته او، منظور روحانی تصویب همزمان پروتکل الحاقــی در مجلس ایران و لغو تحریمها در مجلس امریــکا و مذاکره در چارچوب 1+۵ است. ■ دیدار با مرکل، مکرون و آبه شینزو

رئیــس جمهــوری ایــران روز گذشــته در یکــی از مهمترین برنامههــا­ی خود با آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل مکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه و آبه شــینزو، نخســت وزیر ژاپن دیــدار و گفت و گو کرد.

تقویــت همــکاری، حفــظ برجــام و راههــای کاهــش تنشهــای منطقــه از جملــه موضوعــات مــورد گفــت وگــوی روحانی و مرکل بــود. صدر اعظم آلمان پــس از این دیــدار گفت:«من بــا روحانی دربــاره چگونگــی دســتیابی بــه حداکثــر میــزان ثبــات ممکــن در خاورمیانــ­ه صحبت کردم».

رئیس جمهوری ایران پیشتر در اولین ماقاتهای خود با عمران خان، نخست وزیر پاکســتان هم دیدار و گفتوگو کرده بود. روحانی در دیــدار مکرون بر وظایف و مسئولیت سایر طرفهای برجام تأکید کرد و بیانیه مشــترک کشــورهای فرانسه، بریتانیــا و آلمــان در مــورد حمــات بــه عربســتان را «اتهامزنــی بیاســاس بــه جمهوری اســامی ایــران» توصیف کرد. راههــای نجــات برجــام، روابــط دوجانبه و ایــده رئیــس جمهــوری ایــران در مورد منطقــه مبنی بر طرح موســوم بــه ابتکار صلح هرمز از دیگر محورهای گفت وگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بود. این ماقات در حالی صورت گرفت که رئیس جمهوری فرانســه کــه در چند هفته اخیر ابتکارعملـ­ـی بــرای تحقــق بخشــیدن به منافــع اقتصادی تهــران و حفــظ برجام را پیگیــری میکنــد، در ســازمان ملل نیز تأکیــد کــرده انجــام مذاکــرات احتمالــی بــا ایــران در آینــده باید متمرکــز بر چهار موضوع شــامل حفظ سازوکار نظارتی بر برنامــه اتمی ایران، روزهای پس از اتمام مهلتهای تعیینشده در برجام در سال ۵202، برنامــه موشــکهای بالســتیک و نقــش آفرینــی تهــران در منطقه باشــد. او در حالــی گفته اســت که«مــا، متحدان مــا، بازیگــران منطقــه و ایــران بایــد دور میــز بنشــینیم و ایــن چهــار موضــوع را بــه فرجامــی برســانیم» کــه مقامهــای بلندپایــه ایــران ضمــن رد پیگیــری هــر موضوعــی غیر از برجام خواســتار تمرکز کشــورهای اروپایی بر تحقق بخشیدن بر منافع اقتصادی ایران در قالب تعهدات برجامی آنها هســتند. با این حال مکرون ابراز امیدواری کرده اســت کــه در جریان نشســت جــاری ســازمان ملــل دربــاره حل اختافــات پیرامون توافق هســتهای موفقیتهایی حاصل شود. ■ تداوم حمایت ژاپن از برجام

روحانــی در دیــدار بــا «آبــه شــینزو» نخســت وزیر ژاپن، ضمن اشــاره به سفر اخیــر او به تهــران، بر پیگیــری اجرای هر چه سریعتر توافقات این سفر تأکید کرد. به گــزارش پایگاه اطاعرســان­ی ریاســت جمهــوری، رئیــس جمهــوری همچنین از تاشهــای دولــت ژاپن بــرای حفظ و تــداوم اجرای برجام تشــکر و بــر حفظ و توسعه روابط دوجانبه در همه زمینهها و بویژه روابط اقتصادی تأکید کرد. نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار گفت: توکیو به حمایت از توافقنامه هستهای ایران ادامه خواهــد داد.آبــه شــینزوضمن اشــاره به ســفر اخیرش به تهران و اینکه از ماقات و شــنیدن فتــوای مقــام معظــم رهبری درباره حرمت ساح هستهای و همچنین مواضــع صلحجویانــ­ه و ابتــکار اخیــر روحانــی بــرای امنیــت در منطقه بســیار دلگرم شــده اســت، افزود: توکیو دوست تاریخــی ایــران اســت و تمــام توانــش را برای کاهش تنش در منطقه بکار خواهد گرفت.

دیــروز همچنیــن « پــدرو ســانچز» نخســت وزیــر اســپانیا هــم با حضــور در محل اقامت رئیس جمهوری کشــورمان بــا روحانــیدی­ــدار و دربــاره تقویــت همکاریها و موضوعات منطقهای تبادل نظر کرد. ■ تشریح مواضع ایران به مدیران ارشد رسانههای امریکا

رئیــس جمهــوری اعــام کــرد کــه تاشهــای رئیــس جمهــوری فرانســه در صورتــی مؤثــر اســت که آقــای ترامپ تحریمهــای اعمــال شــده علیــه ایــران پــس از خــروج از برجــام را بــردارد که در آن زمــان، امــکان مذاکــره در قالــب 5+1 وجــود دارد. به گزارش ایرنــا، روحانی در دیــدار مدیران ارشــد رســانههای امریکا، گفــت: «تــداوم تحریمهایــ­ی کــه تحــت عنوان فشــار حداکثری اجرا شــده اســت، بــه مثابه پیششــرطها­ی عملــی امریکا برای مذاکره اســت، در حالی که از نظر ما بــرای مذاکره، ابتدا هر پیششــرطی باید برداشته شود.»

رئیس جمهــوری افزود: «خجالتآور اســت که مبنــای اتهــام زدن به ایــران در مــورد حمله بــه آرامکو، صرفاً این اســت کــه نمیخواهنــ­د قبول کننــد ارتش یمن توان نظامی حمله موشــکی و پهپادی را دارد. ایــن یعنــی اتهامزنندگ­ان بــه ایران هیــچ بــرآورد واقعــی از پیشــرفتها­ی نظامــی یمنیهــا ندارند، چشــمان خود را بســتهاند و صرفــاً به گمانهزنی بســنده کردهانــد.» روحانــی ادامــه داد: «ضعف راداری و پدافنــدی تجهیــزات عظیــم امریکایی در مسیر ادعایی این موشکها و پهپادهــا قابــل انــکار نیســت و یمنیها در واقــع امریــکا را تحقیــر کردهانــد و بــه تأمینکننــ­دگان تســلیحات عربســتان هشدار دادهاند.»

دیدار با صدراعظم آلمان

دیدار با رئیس جمهور فرانسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.