ظریف: امارات در مسیر درستی قرار گرفته است

Iran Newspaper - - News -

وزیــر امــور خارجه جمهوری اســامی ایران با تأکیــد بر اینکه ایــران آغازگــر هیــچ جنگــی نخواهــد بــود، اطمینــان داد که چنانچــه ایــران مورد حمله قــرار گیــرد؛ با همه تــوان از خود دفاع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف دوشــنبه شب در گفتوگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: بارها گفتهایم و حتی در یادداشتی به امریکا اعــام کردهایــم که اگر آنها جنگــی را آغاز کنند؛ قطعاً امریــکا خاتمه دهنده آن نخواهد بود. او درعین حال گفت که اجتناب از جنگ؛ وظیفه دیپلماتهاس­ــت و من نیز همین کار را انجام میدهم. ظریف در پاســخ به پرسشهای کریستین امانپور درباره جنگ یمن و عقبنشــینی امارات از آن گفت: اماراتیها در مسیر درستی قرار گرفتند و امیدوارم که عربستان سعودی نیز به همین درک برسد.

وزیر امور خارجه کشورمان بار دیگر با رد ادعاهای مطرح شده درباره دخالت ایران در حمله به تأسیســات نفتی آرامکو عربســتان اظهار داشت: «هیچ سند و شواهدی دراین خصوص وجود ندارد. اگر ما در پس این حمله قرار داشتیم که برای عربســتان سعودی یک فاجعه بود.» او تصریح کرد: «یمن مسئولیت این حمله را پذیرفته اســت. پیشــرفتهت­رین و پیچیدهترین تسلیحات نظامی امریکا توسط یمنیها شکست داده شده است.»

خبرنگار ســی ان ان درادامه از وزیر خارجه ایــران درباره نحوه تصمیمگیری درباره ســرنگون ســاختن پهپاد جاسوســی امریکا پرســید و این ســؤال را مطرح کرد که آیا دولت ایران خود مایل به ســاقط شــدن این پهپاد بوده اســت یا خیر، ظریف پاســخ داد: دولت نمیتواند مورد به مورد (پایگاهها) تصمیمگیری کند، چراکه شــما فرصــت تصمیمگیری ندارید، شــما نیازمند یک فرمــان کلی برای پرســنل نظامی که در پشــت سامانههای موشــکی نشستهاند، هســتید. او گفت: فرماندهان نظامی این اختیار را دارند که هر شــیء متجاوزی را سرنگون سازند، حتی اگر امریکایی باشد.

وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به این ســؤال که آیا از اینکه تأسیسات نفتی عربســتان که به یک معمای اقتصادی نفتی جهان مبدل شــده این گونه بدون حفاظــت هوایــی رها شــده، تعجب نمیکنیــد، گفت: تعجب نمیکنــم، چراکه معتقدم تنها توانایی و تجهیزات نظامی قادر به ممانعت از یک فاجعه نیست و این چیزی است که ما تاش داریم به عربستانیها بگوییم که آنها نمیتوانند تنهــا بــا خریــدن هرچه بیشــتر تســلیحات نظامــی امنیت به دســت آورنــد، راه سادهتری هم وجود دارد، اگر آنها به سادگی با همسایگان خود آغاز به گفتوگو کنند و بمباران یمن را متوقف سازند.

ظریف ســپس درباره احتمال مذاکره میان تهران و واشــنگتن گفت: «امریکا میگویــد که خواهان مذاکره اســت، در حالــی که مطرح ســاختن دوباره تحریم بانــک مرکزی ایــران، این کار را تقریبــاً برای امریکا غیر ممکن ســاخته که بانک مرکــزی را از اســاس کنــار گــذارد، این بدان معنی اســت کــه نه تنهــا این رئیس جمهــوری بلکــه رئیــس جمهــوری بعــدی نیــز در یک حصــار ابــدی خصومت ورزی با ایران قرار داده شــدهاند، پس مذاکره برای چیست؟» او در ادامه افزود: «اگــر رئیــس جمهوری امریــکا درباره دائمی بــودن برنامه صلحآمیز هســتهای ایران و بازرســی همیشگی از تأسیسات هســتهای ایران از طریق بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی ســازمان ملل جدی اســت، به کنگره رفته و لغو دائمی تحریمهای ایران را در آنجا مورد تصویب قرار دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.