ادعاهای تکراری ترامپ علیه ایران

Iran Newspaper - - News -

تاشهای مستمر ایــران در خــال برگــزاری نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در حالــی بــود که ســخنرانی روز گذشــته دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در صحن مجمع عمومــی ســازمان ملــل بــار دیگــر بــه محملی بــرای تکــرار ادعاهای غیرمستند علیه جمهوری اسامی تبدیل شد. به گزارش ایرنا، ترامپ در ایــن ســخنرانی ایران را «کشــور پیشــگام در حمایت از تروریســم» خوانــد و مدعی شــد که این کشــور یکــی از بزرگتریــن چالشهــا را برای ملل صلحدوست دنیا ایجاد کرده است. او همچنین با این ادعا که ایران به دنبال ســاح هســتهای اســت، گفت که «ما بعد از برجام، تحریمهــای اقتصــادی شــدیدی علیه ایــن کشــور اعمــال کردهایم. رژیــم ایــران با امیــد به رهــا کردن خــودش از زیــر فشــار تحریمهــا بــه تشــدید خشــونت روی آورده است.» رئیــس جمهــوری امریکا با اشــاره بــه بنــد غــروب برجــام اعــام کرد که«تاریــخ اعتبــار توافق هســتهای بــزودی منقضی خواهد شــد و این توافــق فاجعــه بــار اجــازه بازدیــد و بازرســی از ســایتهای مهــم را نمــیداد و شــامل موشــکهای بالستیک نمیشــد؛ لذا امریکا را از آن خــارج کــردم و بعــد از خــروج امریــکا، ایــران بــا امیــد رهایــی از تحریمهــا دســت به خشــونت زده اســت.» رئیــس جمهــوری امریکا در بخــش دیگــری از ســخنانش این را هم افزود کــه «امریکا آماده دوســتی بــا همه کســانی اســت که حقیقتــاً بــه دنبــال دســتیابی بــه صلح و احترام هســتند. بسیاری از نزدیکترین دوستان امروز امریکا، زمانی بزرگترین دشــمن ما بودند. ایــاالت متحــده هیــچ گاه اعتقادی به دشــمنان دائمی نداشــته است. ما شــریک میخواهیم نه دشمن. امریــکا میدانــد در حالــی که همه میتواننــد جنــگ بیفروزنــد، فقط شــجاعترین­ها میتواننــد دنبــال صلــح باشــند.» ایــن ســخنان در حالــی از ســوی رئیــس جمهــوری امریــکا مطــرح شــد کــه او پیــش از ورودش بــه مجمــع در جمــع خبرنــگارا­ن دربــاره احتمــال وقوع جنــگ میــان تهــران و واشــنگتن گفــت: «بایــد ببینیــم چــه پیــش میآید. ما به دنبــال جنگ با هیچ کشــوری نیستیم اما از منافع مردم امریــکا دفــاع خواهیــم کــرد.» او همچنین افــزود: «امریکا در رابطه بــا ایــران در موضــع قدرتمنــدی قــرار دارد. مــن فکر میکنــم ایران میخواهــد کاری انجــام دهــد کــه اگــر ایــن کار را انجــام دهــد خــوب خواهد شد. از نظر من درباره ایران عملکرد خوبی داشتهایم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.