بیانیه تروئیکای اروپایی و یک خواسته عجیب

Iran Newspaper - - News -

گـــروه سیاســــــ­ــی/ در شرایطی که سه کشور اروپایی طرف برجام تاکنون در تحقق بخشــیدن به منافع اقتصادی ایــران در چارچوب برجام نــاکام مانده انــد با بهانه قــرار دادن موضــوع حمله یمــن به تأسیســات نفتی عربستان، خواستار آن شده اند که گفــت وگوهای جدیــدی پیرامون برجام و با افزوده شــدن موضوعات دیگــری از جملــه فعالیتهــا­ی موشکی ایران آغاز شود. خواستی که پیداســت بــا مخالفت ایــران و تأکید آن بــر ضرورت حفــظ برجام و عدم تمایــل به مذاکره بر ســر موضوعات جدیــد مواجه شــده اســت. دوشــنبه شــب بود کــه برلین، پاریــس و لندن در بیانیــهای بــا طــرح ایــن ادعــا کــه ایــران مســئول حملــه هفته گذشــته به تأسیســات نفتی شرکت سعودی آرامکو بوده است، از ایران خواستند کــه از اقدامــات تحریکآمیــ­ز در خلیــج فــارس جلوگیــری کنــد. آنها در بیانیــهای کــه پــس از نشســتی در نیویــورک منتشــر شــد همچنیــن به ایــران اعــام کردنــد کــه «زمــان آن رســیده که ایران مذاکرات بلندمدت دربــاره برنامــه هســتهای و مســائل مرتبط بــا امنیت منطقهای از جمله برنامــه موشــکی خــود را بپذیــرد.» حملــه بــه مجموعــه میــدان نفتــی متعلق به شــرکت آرامکو عربســتان چنــد روز گذشــته روی داد و امریــکا یــک روز بعــد در مواضعــی مدعــی جویانــه ایــران را در آن مقصــر شــناخت. امانوئــل مکــرون، رئیــس جمهوری فرانسه، آنگا مرکل، صدر اعظــم آلمــان و بوریــس جانســون، نخست وزیر بریتانیا در حالی مدعی نقــش داشــتن ایــران در ایــن حمله شــده اند کــه آنهــا بــه همیــن بهانه خواستار گفت وگوی مجدد پیرامون برجام و مذاکــرات بلندمدت درباره برنامه هســتهای و مســائل مرتبط با امنیــت منطقــهای از جملــه برنامه موشکی ایران شده اند.

این موضعی بود که به زبان دیگر از ســوی بوریس جانســون، نخســت وزیــر انگلیس در گفــت وگویی تکرار شــد. جانســون برجــام را توافقــی بد توصیف کرد و گفت رئیس جمهوری امریکا باید به دنبــال توافقی بهتر با تهــران باشــد. او در مصاحبــهای کــه دوشنبه شــب از شــبکه «انبیسی» پخش شــد، رئیسجمهــو­ری امریکا را «مذاکرهکننـ­ـدهای بســیار بســیار فوقالعــاد­ه» خواند و گفــت ترامپ میتوانــد بــا تهران به توافــق بهتری برســد. ایــن در حالــی بــود کــه وزیــر خارجــه امریــکا ضمــن اســتقبال از بیانیــه مشــترک انگلیس، فرانســه و آلمــان درباره مقصــر حمله اخیر به تأسیســات نفتی عربستان سعودی، خواســتار محکومیــت جهانــی ایران شد. مایک پمپئو در دو پیام توئیتری از اتهامزنــی ســه کشــور اروپایــی انگلیــس، فرانســه و آلمان بــه ایران دربــاره حمــات به تأسیســات نفتی آرامکوی عربســتان سعودی بشدت استقبال کرد. ■ ظریف: ناتوانی اروپا آشــکار شــده است

قابــل انتظار بــود که درخواســت مدعیجویانه اروپاییها با مخالفت ایران روبهرو شــود. وزیر امور خارجه ایــران در واکنــش بــه درخواســت اروپاییهــ­ا بــرای حصــول توافــق جدید بــا ایران گفت کــه «هیچ گونه توافــق جدیــدی بــدون پایبنــدی به برجــام وجــود نخواهــد داشــت.» محمدجــواد ظریــف در پیامــی توئیتری نوشــت: «ناتوانی ســه کشور اروپایــی در اجــرای تعهداتشــا­ن بــدون اجــازه امریــکا از ماه مه ســال 2018 آشــکار شــده اســت.» وی افــزود: «راه حــل ایــن کمبــود، اراده جامــع بــرای ایجاد مســیر مســتقل، عدم تکرار طوطــیوار ادعاهای پوچ امریــکا و عدم ناســازگار­ی بــا برنامه جامــع اقــدام مشــترک اســت.» این در حالــی بــود کــه وزارت خارجــه ایــران هــم در بیانیهای، مواضع ســه کشــور اروپایی را محکوم کرد و تأکید داشــت که چنین ادعاهایی میتواند به تشــدید آتش ویرانگر جنگ یمن و احتمــال فراگیرتــر شــدن آن منجر شــود. وزارت خارجــه در ایــن بیانیــه ضمن محکومیت شدید و رد ادعای غیرمســئوا­لنه رؤســای ســه کشــور بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارتباط با حملــه نیروهای مســلح دولت یمن به تأسیســات سعودی، تأکید کرد که «وارد آوردن اتهام مسئولیت به یک دولت ثالــث درخصــوص حملهای کــه در جریــان یک جنــگ تمامعیار میــان طرف ســعودی وًیمنی انجام شدهو یمنیرسماان­جامآنرا برعهده گرفته است، به خودی خود یــک اقــدام تحریکآمیــ­ز و شــدیداً مخرب اســت؛ چه رسد به اینکه این اقــدام پیــش از هرگونــه تحقیقات و بــدون ارائــه هرگونه دلیــل و مدرک و صرفــاً بــر اســاس ایــن اســتدالل مضحــک صــورت گرفتــه باشــد کــه توضیــح محتمــل دیگــری وجــود ندارد.»

وزارت خارجــه همچنیــن طــرح موضــوع مذاکــره مجــدد پیرامــون برجــام را نقــض صریــح ایــن توافق خواند و اعام کرد: «موارد قید شــده در ایــن بیانیــه درخصــوص برجــام و لــزوم مذاکــره مجــدد پیرامــون برنامه هســتهای ایران که به شــکلی صریحتــر و خطرناکتر در اظهارات آقای بوریس جانســون، نخستوزیر انگلیــس مطرح شــده اســت، نقض صریح متن و روح برجام و قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد اســت. توافق هســتهای ایران و 1+۵ همانگونــه کــه در عنــوان آن نیز قید شده است، توافقی «جامع» اســت که بــه عنــوان راهحلــی نهایی بــرای بحــران ســاختگی در مــورد برنامــه هســتهای ایــران مذاکــره و نهایــی شــده اســت. زمانبندیهـ­ـای صریــح و دقیــق موجــود در برجــام شــاهد دیگری بــرای این امر اســت. کشــورهای طرف برجام در این سند که تأییــد اجماعی شــورای امنیت را نیــز دارد، تصریــح کردهانــد که پس از دوره پیشبینــی شــده در برجــام، با برنامه هســتهای ایران همانند هر کشــور دیگــر عضــو ان.پی.تــی رفتار خواهــد شــد و جمهــوری اســامی ایــران هیــچ چیــز فراتــر از ایــن را نخواهد پذیرفت.»

طبــق ایــن بیانیه کــه عمــا ً ورود اروپا به بحث فعالیتهای موشــکی ایــران را رد میکــرد، ً«جمهــوری اســامی ایــران مکــررا بــر لــزوم مشــارکت کشــورهای منطقــه در گفتوگــو و تعامــات بــرای ایجــاد ســازوکاره­ایی جهت ارتقای صلح و امنیــت در منطقه و پایان بخشــیدن بــه بحــران یمــن تأکیــد کــرده و بــا حداکثــر نگرانــی نســبت بــه فجایــع انســانی کــه این جنــگ بــرای مردم یمــن بــه همــراه داشــته، مجــدداً آمادگــی خود را برای ایــن امر اعام میدارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.