روایتمتفاو­تمخالفان داخلیوخارج­یازدیپلماس­یایران

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکــه،در حالــی کــه برخــی رســانهها و جریانهــای سیاســی داخلی، همزمــان با حضــور هیأت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل هم دست از خط و نشان کشیدنها و تعیین تکلیف کردن برای دستگاه دیپلماسی برنمیدارند، برخی چهرههای خارجی بر نقشآفرینی و تأثیرگذاری وزیر امور خارجه کشــورمان صحه گذاشتهاند. روز گذشــته برخی رســانهها و مشــخصاً خبرگزاری فارس خط خبری را کلید زده و در گفتوگو با فعاالن سیاسی همسو، دیدار رئیس جمهوری کشورمان با نخست وزیر انگلیس را به باد انتقاد گرفته است. این خبرگزاری به نقل از ایــن فعاالن منتقد دولت تعیین تکلیف کرده که دیدار با جانســون باید لغو شود. در مقابل اما «راندا سلیم»، عضو ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن بــر تأثیر مثبت حضور وزیر خارجه کشــورمان در نیویورک تأکید کرده اســت. به گزارش جماران، او در حســاب توئیتری خود نوشــت: «جواد ظریف تمام اخبار امریکا را در دســت گرفته اســت. ایران در رســانههای امریکایی درحال انتشار روایت خود از تحوالت است در حالی که سفارتی هم در امریکا ندارند. مقامات ســعودی کجا هستند، سفارت ســعودی در واشنگتن کجاست؛ آنها فقط روی البیگران اتکا کردهاند که میلیونها دالر (که مشــخص نیســت) در ازای چه چیزی دریافت کردهاند؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.