رکوردهای‌تاریخی‌تورم

Iran Newspaper - - News -

در ۲۸ ســالی کــه آمــار رســمی نــرخ تــورم ایران در دســترس اســت، شــاهد رکوردهــای تورمــی زیادی هســتیم. به طــوری کــه باالترین نرخ تــورم دراین بازه زمانی بیــش از ۰۱۱ درصــد و کمترین آن منفی ۷۱ درصد اســت. با بررســی نرخ تــورم از ســال 5۱۳۱ تا ۷۹۳۱ باالترین نرخ تورم در ســالهای اشــغال ایران توســط نیروهای متفقین و در خالل سالهای جنگ جهانی دوم رقم خورده است. رکورد باالترین نرخ تورم مربوط به ســال ۲۲۳۱ زمانی که کشور با تبعات اشغال کشور توسط متفقین و جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم میکرد اســت که دراین ســال این شــاخص به 5.۰۱۱ درصد رســیده اســت. پس از ایــن رکورد باالترین نــرخ تورم بــا ۲.6۹ درصد در ســال ۱۲۳۱ رخ داده اســت. همچنین تورم 4۹.5 درصدی کشور در سال ۰۲۳۱ نیز جزو رکوردها محسوب میشود. بعد از این رکوردها باالترین نرخ تورم به دهه ۰۷ شمسی و در سال 4۷۳۱ اســت که شــاخص تورم به 4۹.4 درصد رسیده است. اما کمترین نرخهای تورم کشور نیز در دهه ۰۲۳۱ شمسی به ثبت رســیده است. کمترین رکورد تورم با منفی ۲.۷۱ درصد در سال ۹۲۳۱ رقم خورده است و پس از آن با تورم منفی ۱4.4 درصد در ســال 4۲۳۱ رتبه دوم کمترین نرخ تورم ثبت شده اســت.در ســال 5۲۳۱ هم نرخ تورم با منفی5.۱۱ درصد جزو کمترینهاست. یکی از رکوردهای تورم نیز در سال ۳۲۳۱ رخ داده اســت که ظرف یکســال تورم بیش از ۰۱۱ درصدی سال ۲۲۳۱ به ۷.۲ درصد در سال ۳۲۳۱ کاهش یافته است. ■ تورمهاییکد­رصدی در۲۸ سال مورد بررسی به غیر از سه سالی که نرخ تورم منفی بوده اســت، اقتصاد ایران در شش سال با تورم یک درصدی و کمتر مواجه بوده است. در سال 44۳۱ نرخ تورم به ۳ دهم درصد رســیده است. همچنین نرخ تورم در سالهای 54۳۱ و 64۳۱ بــا ۸ دهم درصد جزو تورمهــای کمتر از یک درصد است. عالوه براین در سال ۱4۳۱ نیز نرخ تورم با ۹ دهم درصد کمتر از یک درصد بود. در ســالهای ۷۳۳۱ و ۲4۳۱ نیز تورم کشور برابر با یک درصد بوده است. ■ کمترینوبیش­ترینتورمپس­ازانقالب در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی کمترین نرخ تورم با ۹.6 درصد در ســال 46۳۱ رقم خورده اســت. پس از آن در سالهای ۹6۳۱ و 5۹۳۱ نیز تورم به ۹ درصد رسیده است. اما بیشترین نرخهای تورم در دهه ۰۷ ثبت شده است بهطوری که در ســال 4۷۳۱ تورم 4۹.4 درصدی باالترین نرخ و پس از آن تــورم ۲.5۳ درصــدی در ســال ۳۷۳۱ در رتبه بعدی قرار گرفته است. این درحالی است که در سالهای 5۹۳۱ و 6۹۳۱ تورم به ترتیب با ۹ و 6.۹ درصد تک رقمی شده است. ■ شاخصهایتور­م مهمتریــن شــاخصهایی که گویای تغییر شــاخص قیمت مصرفکننده اســت شــامل تــورم ماهانه، نقطه بــه نقطه و ســاالنه یا ۲۱ ماهه منتهی به ماه مورد بررســی میشود. تورم ماهانــه میــزان تغییر شــاخص را نســبت به ماه قبل نشــان میدهــد. تــورم نقطــه بــه نقطه نیز میــزان تغییر شــاخص نســبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد به این معنا که شــاخص کل یا زیربخشهــا­ی آن در طول یک ســال چه تغییری کرده اســت. همچنین تورم ساالنه که تغییرات نرخ تــورم در ۲۱ مــاه منتهی به هــر ماه را به تصویر میکشــد و در اسفند ماه نرخ تورم یکسال را نشان میدهد شاخص دیگری استکهمهمتر­ینشاخصتورم­محسوبمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.