طالی آنالین؛ ریسک زرین

مخاطرات خرید در فضای مجازی تا قطعه طا شکافته نشود، نمیتوانید بفهمید که قطر قطعه با طا، خاک اره و پوشال پر شده است

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

تــا حــاال شــده بــه صــورت آنالیــن طال بخریــد؟ خیلیهــا تجربه خریــد طال را دارند، اما خرید آنالین آن فرمولی دارد که اگر دقت نکنیــد احتمال اینکه پول خود را از دســت بدهیــد و درگیر پلیس فتــا شــوید، زیاد اســت. در ایــن گزارش میخواهیــم از چالشهــا و فــوت و فن خرید طالی آنالیــن در فضای تلگرام، اینستاگرام و سایت به شما بگوییم. ■ رنگ باخته با عیار پایین اول از همــه ایــن اســت کــه خریــد طال از فضــای مجــازی چــون اینســتاگر­ام و تلگرام را برای خود ممنوع کنید. خرید طــال از فضــای مجــازی ریســک زیادی دارد. یکــی از مهمتریــن مشــکالت آن ایــن اســت کــه طــالی خریداری شــده ناخالصــی دارد. ایــن ناخالصــی از دو جنبــه اتفــاق میافتــد یک اینکــه عیار آن پاییــن و کمتــر از ۸1 اســت. ایــن طالهــا آبــکاری میشــود و خریــدار بــه هیــچ عنــوان متوجه نمیشــود طالیی کــه بــا قیمــت بــاال خریــداری کــرده، عیــار پایینتری داشــته اســت. اهل فن میگوینــد بعد از مدتی کــه طالی عیار پایین استفاده میشود، رنگ آن تغییر یافته و به سمت سیاهی میرود. ■ قالبگیری با خاک اره و پوشال نکته دیگری کــه احتمال دارد در خرید طال در فضای مجازی برای شــما اتفاق بیفتــد، این اســت که طــالی خریداری شــده وزن واقعــیاش بــه خاطــر طــال نباشــد و در حقیقــت طــال بــه گونــهای قالبگیــری شــده کــه بــرای افزایــش وزن آن خــاک اره و یــا هر چیــز دیگری مانند پوشــال اضافه شــده باشد. وقتی طــال با وزن غیرواقعی عرضه میشــود تــا زمانــی کــه شــکافته نشــود، احتمال تشخیص ناخالصی آن وجود ندارد. لذا فعاالن این حوزه و حتی کارکشــتهه­ای بازار طــال هم نمیتواننــ­د از روی ظاهر ناخالصــی طــال را تشــخیص دهنــد. با ایــن توضیــح احتمــال دارد کــه بعد از خرید طالی آنالین متوجه شــوید پولی که پرداخت شده بر اساس وزن واقعی طال نبوده است. ■ یک نوع استیل خوب موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخی از فروشندگان طال در فضای مجازی، تنها برای مدت کوتــاه و بــا هــدف کالهبــردا­ری نســبت بــه فــروش طال اقــدام کردنــد. از اینرو نمیتوان به فروشندگان طال در فضای مجازی اعتماد کرد. این افراد در مدت کوتاه و تبلیغات وســیع، خریداران طال را به ســمت خود میکشند و در کمتر از شــش ماه کانال تلگرامی و اینســتاگر­ام خــود را غیرفعــال میکننــد و بــا اســم جدید دوبــاره وارد بازار فــروش آنالین طال میشوند. بعضاً شکایتهای ثبت شده که محصول خریداری شده از این فروشــندگا­ن نماهــا به اســم طــال بوده اســت، ولی یک نوع استیل است که به خوبــی آبــکاری طال شــده اســت. وقتی چنیــن اتفاقــی رخ میدهــد بایــد قیــد پــول خــود را بزنید چــرا که ایــن افراد با هدف کالهبرداری میدانســتن­د چگونه فعالیت کنند که گرفتار نشوند. ■ به اسم ایتالیایی لزومــاً طالهایی کــه در این قالب یعنی فضای مجازی عرضه میشــود، تقلبی نیســت، برخــی از ایــن افــراد طالهــای دســت دوم را بــه فــروش میرســانند. دارندگان کانال تلگرام و اینســتاگر­ام به واســطه روابطــی کــه در بــازار دارند، به راحتی به طالهای دست دوم دسترسی دارنــد، بدین جهــت میتواننــد طالی دســت دوم را بعــد از پرداخــت کــردن بــا قیمت بــاال و یا حتی به اســم طالی ایتالیایی به فروش برسانند. ■ آناین در زیرزمین آنگونــه کــه روزنامه ایران بررســی کرده اســت، افــرادی کــه در فضــای مجازی نســبت به فروش طالی آنالیــن اقدام میکننــد، خود را ســازنده طــال معرفی میکننــد و در تمــام مراحــل خریــد میخواهند به شــما اطمینان دهند که طــال از تولیــد به دســت مصــرف کننده میرســد. البتــه اکثــر فعــاالن فــروش طــالی آنالین تولیدکننده هســتند ولی معلــوم نیســت تولیدکننــ­ده زیرزمینی یــا تولیدکننــ­ده واقعــی! تولیدکنندگ­ان زیرزمینــی نــام و آدرس مشــخصی ندارنــد و احتمــال هرگونــه تخلــف و تقلبیًکه به آن اشاره شد، وجود دارد. بعضــا دیــده شــده افــرادی که خــود را تولیدکننده طــال معرفی میکنند، تنها ســفارش دهنــده طــال هســتند، بــا این توضیح کــه طالیی که به دســت مردم میرسد قیمت باالتری دارد. ■ ناخالصیها موضــوع قیمت طال در فــروش آنالین هم حکایت خود را دارد. از آنجا که بازار طــال تنوع زیادی دارد و امکان مقایســه قیمــت طــالی آنالین با طــالی عرضه شده در بازار نیست، نمیتوان در مورد قیمت به نتیجه مشــخصی رســید. اما در طالهــای مشــابه و هــموزن، قیمت طــالی آنالیــن 5 تــا 6 درصــد ارزانتــر اســت. ولی این امر در شــرایطی اســت که چالشهای مورد اشاره چون تقلبی و ناخالصی داشــتن طال وجود نداشــته

باشــد. چنــدی پیــش رئیــس پلیــس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی همدان گفته بود که خرید و فروش طال در فضای مجازی جرم تلقی می شود و با گردانندگان چنین کانالهای برخورد می شود. ■ چرا مراجعه به طا فروشی بیــان چالــش در فروش طــالی آنالین به معنای آن نیســت کــه در خریدهای حضــوری هیــچ معضلــی نیســت. احتمــال دارد تمــام ایــن مشــکالت در خرید حضوری هم رخ دهد. ولی مزیت این اتفاق سه موضوع است، یک آنکه اتحادیــه طــال و جواهر مســئولیت را بر عهده میگیرد و شــما به عنوان خریدار و فردی که با ضرر مالی مواجه شدهاید از مرجعــی مــورد حمایــت قانونــی قرار میگیــرد. دوم اینکه اگر مشــکلی بــه وجــود بیایــد میتوانیــد بــه صورت مســتقیم به فروشــنده مراجعــه کنید. سومین نکته مثبت این است که امکان پیگیری و رصد قانونی از ســوی مراجع ذیصــالح فراهــم اســت. ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت که فروشــنده طال (در زمــان خریــد حضــوری) از صحت محصــول عرضــه شــده خــود اطــالع نداشته است.

■ اتحادیهچهم­یگوید محمد کشــتی آرای، رئیس کمیســیون تخصصــی طــال و جواهر اتــاق اصناف میگوید که اتحادیه طال و جواهر نسبت به فروش طالهای آنالین و مشــکالتی کــه از این طریق به وجــود میآید هیچ مســئولیتی قبــول نمیکنــد و اگر فردی در هنــگام خرید طالی آنالین مشــکل پیــدا کــرد بایــد ســراغ پلیس فتــا برود. وی عنــوان کــرد: بدون شــک مــردم در خریدهــای آنالیــن در فضــای مجــازی (شــاید به غیر از ســایتهای مجوزدار ) زیان میبینند. ■ فروش طای آناین ممنوع است رئیــس کمیســیون تخصصــی طــال و جواهر اتاق اصناف گفت که فروش طال در فضای مجازی ممنوع اســت و هیچ تضمینی برای خریداران طالی آنالین وجود ندارد که ضرر نکنند. برخــی از خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه اتحادیــه طــال و جواهــر بــه دنبــال ممنوعیت فروش طال به صورت آنالین اســت و گویا موافقتهای فنــی از وزارت صمت اتخاذ شــده است، البته هنوز این امر تأیید نشده است. محمد ولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران نیز گفت: ما فروش آنالین طال را قبول نداریم چرا که هنوز زیرســاخته­ای الزم فراهم نشــده اســت. بــا تمــام اتفاقهای منفــی که در این حــوزه رخ میدهــد، افــرادی هم در این حوزه فعال هســتند که طالی خوب، واقعی و نــو به مردم میفروشــند. برای اینکه از ماهیت طال مطمئن شوید چند راهکار برای شما داریم. ■ اول اعتماد به نماد، دوم کد خوانی اگــر قــرار اســت از فضــای مجــازی خریــد کنیــد (بــه هیــچ عنــوان توصیه نمیکنیم) به تاریخچه و فعالیت کانال تلگرامــی و اینســتاگر­ام نــگاه کنیــد. اگر عمر کوتاهی داشــته باشــد، زیــاد قابل اعتماد نیســت. بــه نظرات افــرادی که از اینســتاگر­ام خریــداری کردنــد، دقت کنید. از فروشــنده طالی آنالین، فاکتور بخواهید، فاکتوری که مشخصات دقیق طال و کدی که روی آن حک شده است. بالفاصلــه بعد از خریــد طال به صورت آنالین با مراجعه به طال فروشی از وزن آن مطلع شوید. اگــر از ســایتها میخواهیــد به صورت آنالیــن طــال بخریــد، حتمــاً ببینیــد که نمــاد اعتمــاد الکترونیکـ­ـی از وزارت صنعت، معدن و تجــارت دارد یا خیر. اگر داشــته باشــد با خیــال راحت خرید خــود را انجــام دهید چرا کــه اطالعات فردی و شرکتی فروشنده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شــده و در هــر مرحلــه موضــوع توســط وزارت صمــت قابــل پیگیــری اســت. یکــی از فروشــندگا­ن طــالی آنالیــن در یکــی از ســایتها گفــت: فروش طــالی آنالین بــرای مردم مزیتهای زیــادی دارد که مهمتریــن آن قیمت پایین اســت. وی اینگونه استدالل کرد که قیمتهایشان حداقل 10 درصد ارزانتر است. توصیه دیگر مــا این اســت که اگــر میخواهید بــه صــورت آنالیــن طــال بخرید ســراغ مجموعههای بروید که در ســطح شهر مغازه دارند. ■ مزیت خریدهای آناین خریــد طــالی آنالیــن مزیتهــای متعــددی هــم دارد، اولیــن مزیت آن تنــوع اســت. در فروشهــای آنالیــن مدلهــای مختلــف و به قــول معروف خــاص و آنتیــک وجــود دارد. بــه قــول خیلــی از خریــداران مدلهایــی کــه در فــروش آنالیــن وجــود دارد در هیــچ مغــازهای نمیتــوان یافت. افــرادی که در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد هــم میگوینــد بــرای آنکــه رغبــت خریــد ایجاد کننــد دنبال طرحهــا و مدلهای خــاص و البتــه ارزان قیمــت هســتند. فعــاالن این حوزه میگوینــد در فروش آنالین نمیتوان طالی ســنگین عرضه کرد چرا که روی دستشان میماند. ■ تله ارزانی مزیــت دیگــر اینکه بــرای خرید طالی آنالیــن نیازی به بیرون رفتن نیســت و تنها با گوشــی تلفــن همــراه میتوانید خرید آنالیــن را دنبال کنید و البته نظر دیگــران هم بــرای خرید بهتــر و زیباتر بپرســید. نکته دیگر کــه در زمره مزیت خریــد آنالیــن اســت، ارزان بــودن آن اســت. از آنجا که تولیدکننده و مصرف کننــده بــه صــورت مســتقیم وصــل میشــوند قیمتهــا بین 5 تــا 6 درصد نســبت بــه بــازار ارزانتــر اســت. نکتــه دیگــر ســفارش پذیری و تحویل ســریع است. در خرید حضوری سفارش برای ساخت طال زمان بر است اما در فروش آنالین با سرعت انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.