خانهدار کردن کارکنان با اقساط20 ساله

Iran Newspaper - - News -

محمد اســامی، وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: برنامه ما ایــن اســت که 900 هــزار واحد مســکونی متشــکل از 500 هزار واحد مســکن مهر و 400 هــزار واحد در قالب طرح اقدام ملی تا ســال 1400 آماده واگذاری به مردم شــود تا جوانان صاحب خانه شوند. وی درباره مسکن طرح اقدام ملی گفت: 64 هزار واحد در اســتانهای مختلف آغاز به کار شده و اخیراً با حضور رئیس جمهوری کلنــگ 110 هزار واحد آن هم بر زمین خورد. اسالمی همچنین با اشاره به طرح خانهدار کردن کارکنان در دستگاههای دولتی و بنگاههای اقتصادی گفت: شرایط به این گونه است که هر بنگاه و دستگاه دولتی میتواند صندوقی را برای این طرح افتتاح کند که کارکنان در آن صندوق پسانداز کنند و ماهانه از حقوق کارکنان مبلغی بابت خرید این واحدها کسر میشود و این کارکنان میتوانند در دوره 19 تا 20 ساله ا قساط آن را بپردازند./ایلنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.