جزئیات نرخ جدید نان در پایتخت

Iran Newspaper - - News -

یداهلل صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قیمت جدید انواع نان در نانواییهای آزادپز و یارانهپز پایتخــت را اعــالم و بیــان کرد که ایــن نرخهــا از اول مهرماه جاری به نانواییها ارسال و اعمال شده است. وی در نشست ســتاد تنظیم بازار اســتان تهران گفت: در بخش نانواییهای یارانهپز، بربری با آرد 0۳۸ تومانی به قیمت یک هزار تومان، سنگک با آرد ۵1۸ تومانی، یک هزار و 200 تومان، تافتون با آرد 02۸ تومانی، 0۵۵ تومان و لواش با آرد 02۸ تومانی به نرخ 00۳ تومان عرضه میشود. وی اظهارداشت: وزن چانه برای بربری 01۵ گرم، سنگک 0۶۵ گرم، تافتون 0۳2 و لواش 0۴1 گرم باشد. صادقی قیمتهای جدید را برای نانواییهای آزادپز نیز با قیمت گندم 900 تومانی اعالم و تشریح کرد: قیمت بربری در این نانواییها با آرد یک هزار و 0۳2 تومانی به قیمت یک هزار و 00۵ تومان، سنگک با آرد یک هزار و 0۷1 تومانی به نرخ یک هزار و 00۸ تومان، تافتون با آرد یک هزار و 200 تومانی به قیمت 0۵۸ تومان و لواش با آرد یک هزار و 200 تومانی به نرخ 0۵۴ تومان عرضه میشود. وی خاطرنشان کرد: وزن چانــه در نانواییهای آزادپــز برای بربری باید 0۸۵، ســنگک 0۵۶، تافتون 0۸2 و لواش 0۷1 گرم لحاظ شــود. وی اعالم کرد: دولت مجوز افزایش قیمت نان را برای استانها در اختیار استانداران قرار داده اما برای پایتخت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.