سالح تحریم امریکا کند شده است

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصــ­ر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی گفت: بســیاری از رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای منطقه تأکید داشتند کــه امریکا ســالح تحریمــش کند شــده اســت و تحریمهای امریکا دیگر نمیتواند اثربخش باشــد. وی درباره کنفرانس بینالمللــ­ی بانکداری در کشــور کویت گفت: رؤســای بانک مرکزی بســیاری از کشــورهای حاشــیه منطقــه خلیج فــارس و همچنیــن مصــر، اردن، موریس و مالــزی در این کنفرانس حضور داشــتند، در این کنفرانــس درباره چالشهای آینده بانکداری بحث شد بویژه توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت اســت. وی ادامــه داد: بدهیهای شــرکتی در حال افزایش اســت و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال 20۴0 بدهیها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریباً 00۵ درصد بیشتر میشود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: با وجود فشــاری که امریکا ایجاد میکند خیلی از کشــورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستیشان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز به خاطر فشارهای امریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک اســت. همتی گفت: بسیاری از رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای منطقه تأکید داشــتند که امریکا ســالح تحریمش کند شــده اســت و خیلی خوشــحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریمهای امریکا دیگر نمیتواند اثربخش باشد./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.