یکدنیای ترسناکنوجو­انانه

Iran Newspaper - - News - یگانه خدامی خبرنگار

در مدرســهها چه میگذرد؟ شــاید این ســؤال شما هم باشد. بخصوص اگر سالها از دوران مدرسهتان گذشته باشد. مدرســهها و فضایشــان و دانشآموزان در این ســالها خیلــی تغییر کردهاند و حاال مســائلی دارند که برای ما کمی دور از ذهن است. سریال 13« دلیل برای اینکه...» میخواهد همین فضا و مسائل را برای شما روایت کند. البته که ســریال امریکایی است و شــاید گاهی فضایش از مــدارس مــا دور باشــد اما در مجموع میشــود گفت مشــکاتی ماننــد زورگویــی و قلــدری، آزار جنســی و احساســات نوجوانــان که در این ســریال بازگو میشــود تــا حــدودی مربوط بــه دانشآمــوز­ان ما هم میشــود. امسال سومین فصل سریال 13« دلیل برای اینکه...» عرضه شــد و فصل ســوم هم مــورد توجه قــرار گرفت. هرچند که دیگر از شخصیت محبوب «هانا» در سریال خبری نیست و با داستان تازهای مواجه میشویم که باز

هم همه بچههای مدرسه لیبرتی را درگیر میکند. کلی جنســون و دوســتانش این بار مشغول حل و فصل یک ماجرای بزرگ هســتند که شــاید ابتدا کمــی گیجکننده باشد اما به مرور شما را جذب و همراه میکند.

13 دلیل برای اینکه... (فصل سوم) کارگردان: توماس مککارتی بازیگران: دیالن مینت، کاترین النگفورد، کریستیان ناوارو، آلیشا بو، برندون فلین و ایمی هارگریوس محصول سال: 2019

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.