بازسازی اجتماعی؛ درس هایی از تاریخ آبادان

Iran Newspaper - - News - طیبه موسوی کارشناس ارشد برنامهریزی و مدیریت محیط زیست

نفـــت در ســـال هب1910 محمـــره و آبـــادان بیماریها افزایش یافتهاند. وی علت شیوع بیماری وبا وطاعون را ورود کشتیهای حامل کارگران خارجی ذکر میکند و مهمتریـــن دغدغهشـــا­ن را جلوگیـــری از ســـرایت بیماری بـــه اهواز و کارگـــران خارجـــی میداند. دکتر نیلگان دلیـــل افزایش مبتالیان و مـــرگ و میر باال را افزایش ناگهانی جمعیت 0٥ هـــزار نفری به آبادان و عدم توجه شـــرکت به بهداشت میداند. وضعیت بهداشتی آبادان موجب بیآبرویی شرکت شده بود. در سال ۳0۳1 (٤۲91)مهمترین مسأله شرکت نفت شرایط بهداشتی خوزســـتان بود زیرا این امر مانعی بزرگ بر ســـر راه اســـتخدام کارمندان و حتی کارگران غیر ماهـــر بود. تـــرس از بیمـــاری و آلودگـــی یکی از بزرگتریـــ­ن موانعی بود که اروپاییان را از قبول کار در خوزستان باز میداشت. ■ محصورسازیو­قرنطینهبرا­یحفظسالمتا­روپاییان مقیمآبادان

برای جلوگیری از بیماریهای واگیر انگلیس ابتدا از قرنطینه استفاده کرد. فلور مورخ هلندی ایستگاههای تحتکنترلبر­یتانیاراچن­ینتوصیفمیک­ند:

«سیســــتم قرنطینهای نیز که انگلیسیها بهعنوان اقدامات پیشــــگیر­انه در ایستگاههای مرزی ایجاد کرده بودنــــد از دیگر نمادهای تبعیض نژادی بود که نه تنها از شــــیوع بیماریها نکاست بلکه موجب خشم بیشتر مردمشد ..... بدونمعاینه­جدیبهاروپا­ییاناجازهع­بور میدادند اما ایرانیان را مدتها در وضعیت برزخی با خزعل و شــــکلگیر­ی دولت ملی مشــــکالت خود را به هیأت دولت ایــــران منتقل کردند. در تابســــتا­ن ۵۲91 تلگرافهای زیادی از کســــانی که خود را «خانه خرابان آبادان» نامیده بودند به رئیس الوزرا (رضا شاه) رسید. مــــردم در اعتراض به تخلیه منطقه شــــیخ، نامههای متعددی به دولت مینویســــ­ند و وکیلــــی میگیرند تا عریضههــــ­ای خود را به مســــئوال­ن مختلف برســــانن­د. دولت دو پاســــخ مختلف میدهد. در مرحله نخست هرچند وضعیت اســــفناک مردم و خســــارت وارده در تخلیه منطقه شــــیخ را تأیید میکند اما آن را مطابق با قرارداد دارسی میداند در مرحله دوم با تصویب یک مصوبه مفصل شــــرکت نفــــت را وادار بــــه تغییر رفتار میکند. این تغییر رفتار دولت که تغییر رفتار شرکت را بهدنبال داشت محصول پافشاری مردم و پیگیری آنها در بیش از سه سال است.

باشکستسیاس­تهایمحصورس­ازی،سیاستهای بهداشتیشرک­تنفتتغییرک­رد:

شرکت سیاستهای جدیدی برای بهبود بهداشت عمومی اتخاذ میکند«این امر موجب شــــد که پس از ٥1سال شرکت نفت اقدامات سریع و ضرب االجلی را در خوزستان انجام دهد.(گزارش دکتر یانگ به شورای صحه ص٥٤٤)» بهطورنمونه: هزینه 0٤هزار پوند درسال برای خدمات بهداشتی درخوزســــ­تان در حالــــی کــــه بودجــــه بهداشــــت کل کشور۷۲هزار­پوندبود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.