جریمهمیلیا­ردیدرانتظا­ر سوءاستفاده­کنندگانکده­ایدستوری

Iran Newspaper - - News -

براســاس مصوبــه جلســه292 کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، متخلفــان خدمــات کدهــای دســتوری از 5 تا 30 میلیارد تومان جریمه میشوند. بهگزارش «ایران» بر اساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 292 خود دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری و مقررات حاکم بر کد دستوری )USSD( را به تصویب رساند. بر همین اساس، در ماده یک مصوبه دســتورالع­مل خدمات پیامک انبوه اضطراری آمده اســت کــه پیامکهای انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران یا شرایط اضطرار قابل ارسال هستند. همچنین در مــاده دوم ایــن دســتورالع­مل ایــن پیامکهــا با تأیید وزیر کشــور و اســتاندار و فرماندار در ســطح ملی از طریق کارگروه ارتباطــات و فناوری اطالعات مدیریت بحران کشــور مســتقر در وزارت ارتباطات و در سطح اســتان و شهرستان از طریق کارگروه استانی ارتباطات به ارائهکنندگ­ان خدمات ارتباطی ابالغ میشود.در ماده دیگر این مصوبه تأکید شــده است که پیامک اضطراری باید جنبه فوری داشته و متن پیامک تا حد ممکن مختصر و دربرگیرنده اطالعات ضروری باشد. همچنین اگر دارنده پروانه از هر یک از مصوبات و دستورالعمل­های مربوطه ابالغی توسط ســازمان تنظیم مقررات تخلفی داشته باشــد در بار نخست تا 5 میلیارد تومان و برای بار دوم بین 5 تا 10 میلیارد تومان و در بار سوم نیز از 10 تا 30 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده و مدت پروانه آنان نیز کاهش یا لغو میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.