«دره کل» به شبکه ملی اطالعات متصل شد

Iran Newspaper - - News -

وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در فضای مجازی برای اتصال روســتای «دره کل» به شبکه ملی اطالعات در اسفند سال گذشته، پس از چند ماه عملی شد. بهگزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی اسفندماه سال گذشته وعده داده بود تا شهریور ۸9، اهالی روستای «دره کل» از توابع بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند یافــت کــه این وعده بــه گفته مدیــرکل دفتر هماهنگی امــور اســتانهای وزارت ارتباطات؛ تحقق پیدا کرده اســت. وعده وزیر ارتباطات در پاســخ به درخواســت اســماعیل آذرینــژاد معــروف بــه روحانی قصهخــوان مطــرح شــد. آذرینژاد طلبه مشــهوری است که در روســتاها برای بچهها کتاب قصه میخواند. ترابیان در حســاب کاربری خود در توئیتر با هشــتگ «دسترســی همگانــی» و با خطاب قرار دادن آذرینژاد نوشــت: «الوعده وفا، روســتای دره کل امروز به شــبکه ملی اطالعات وصل شد. ممنونم که صدای مردم خوب دیارتان بودید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.