مخالفت مردم سوئیس با راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه

Iran Newspaper - - News -

در شرایطی که رقابت برای راهاندازی شبکههای نسل پنجم تلفن همراه در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده، گروه زیادی از مردم سوئیس اعالم کردهاند که به این کار عالقهای ندارند. بهگزارش مهر،هزاران نفر از شــهروندان سوئیســی با تجمع در برابر ســاختمانه­ای دولتی در شهر برن، با راهاندازی شبکههای نسل پنجم تلفن همراه در این کشــور مخالفت کردند و علت این مســأله را تأثیرات مخرب این کار بر سالمت خود دانستند. این شهروندان خواستار آن شدند که برای تصمیمگیری نهایی در این زمینه به آرای عمومی مردم رجوع شــده و یک همه پرســی در آینده نزدیک برگزار شود. در عین حال برخی ایالتهای سوئیس قصد دارند در صورت موافقت اکثر مردم راهاندازی شــبکههای نســل پنجم را در حوزه اســتحفاظی خود ممنوعکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.