مسمومیت دارویی

Iran Newspaper - - News -

گــروه حوادث/ زن جوان که پســر 14 ســالهاش بعد از یک بیماری ســرماخورد­گی جان باخته بود از دو بیمارستان شــکایت کرد و پرونده برای رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی ارسال شد.

بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»، یکشــنبه 26 فروردیــن امســال مــرگ پســر نوجوانی بهنام مســعود در یکی از بیمارســتا­نهای پایتخت به بازپرس کشــیک قتل اعالم شــد. با شــروع تحقیقات مشــخص شد وی به خاطر ســرماخورد­گی به بیمارستان منتقل شده اما ســاعاتی بعد تســلیم مرگ شده اســت. مادر مسعود در گفتوگــو بــا خبرنگار«ایران» در رابطــه با حادثهای کــه بــرای پســرش رخ داده بــود گفــت: 5 روزی بود که مســعود دچار ســرماخورد­گی شــده بــود. او را به دکتر بردم اما بعد از چند روز پاهایش قرمز شــد و بشــدت درد گرفت. ما در پردیس زندگی میکنیم روز شنبه 25 فروردین مســعود را به بیمارستان نزد فوق تخصص ارتوپــد بــردم. اول گفتند که بایــد امآرآی بگیریم اما با دیدن لکههای قرمز روی پای پسرم دکتر داروی پنیسیلین و آسپرین داد و گفت میتواند روزی دو تا سه عدد قرص آسپرین بخورد. همان روز هم به تجویز دکتر دو آمپول پنیسیلین با هم به پسرم تزریق کردند.

او ادامه داد: فردای آن روز حال بچهام بد شــد و ســاعت حدود یک ظهر بود که او را به بیمارستانی دیگر در تهران بردم. پسرم را در اورژانس بستری کردند. تا ساعت 3 خیلی حالش بد نبود و با برادرش که چند سالی از خودش بزرگتر است در رابطه با فوتبال صحبت میکرد، اما یکدفعه حالش بد شد و مرا از اتاق بیرون کردند. از صداهایشان میشنیدم که میگفتند تشخیص اشتباه دادهاند. مدام به او دارو میزدند اما بیفایده بود. در بیمارستان به من گفتند که پسرم عفونت کلیه دارد و بعد هم گفتند عفونت ریه، آخر هم نگفتند که علت مرگ بچهام چه بوده است. پسرم متولد 4 مرداد سال 84 بود و دلش میخواست خلبان بشود، اما در یک چشم بر هم زدن از دستم رفت.

از آنجایی که خانواده مسعود در رابطه با مرگ پسرشان شکایت داشتند، جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد تا علت اصلی مرگ مشخص شود. با انجام آزمایشهای سم شناسی، پزشکیقانون­ی علت مرگ را مسمومیت دارویی اعالم کرد.

بدین ترتیب خانواده مسعود از دو بیمارستان بهخاطر قصور در مرگ فرزندشان شکایت کردند. با شکایت آنها، پرونده با توجه به عدم صالحیت به دستور بازپرس غالمی از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران به دادسرای جرایم پزشکی منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.