تقدیر از نقش آفرینی زنان در دوران 8 سال دفاع مقدس

Iran Newspaper - - News -

گــروه اجتماعــی / در طول دوران ۸ ســال دفــاع مقدس نقش آفرینــی و رشــادتهای زنــان را دوشــادوش مــردان نمیتوان نادیــده گرفت. در دوران جنگ تحمیلی، دختران و شــیر زنان چه در پشت جبهه و چه در خطوط مقدم جبهه رزمندگان را تنها نگذاشته و با عشق و ایمان نه تنها آنها را دلگرم میکردند بلکه به جنگ علیه باطل برمیخاســت­ند. در نشستی که در دومین روز از هفته دفاع مقدس به بهانه تقدیر از زنان جبهههای حق علیه باطل با محوریت «زنان اســیر» برگزار شــد، مشــاور امور ایثارگران در معاونت امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهــوری گفت: حــوزه دفاع مقدس، حوزه وســیعی اســت. درست است که میگوییم ۸ ســال دفاع مقدس ولی در واقع این دوران برای برخی افراد مانند جانبازان و همسران آنها تداوم دارد. آنها هنوز با فکر گذشته زندگی میکنند و اگر پای سخن آنها بنشینی متوجه میشوی هیچ کدام پشیمان نیستند و به گذشته خود افتخار میکنند. بهگزارش «ایران» نرگس کریمی، افزود: در خانوادههای­ی کــه در دوران دفــاع مقدس، مرد غایب بود و شــهید یا مفقود شــده بــود، نقش زنان بسیار پررنگتر از سایر خانوادهها بود، اما زنان ما توانستند بخوبی خانوادههای خود را مدیریت کنند. رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس نیز در این نشست با اشاره به اینکه انقالب ما ارائه یک ایدئولوژی جدید بود، گفت: ۸ سال دفاع مقدس، حامی پیامی رهایی بخش به مستضعفان بود، انقالب اسالمی ما به شرق و غرب وابسته نبود و به همین دلیل دولتهای شرق و غرب این موضوع را برنمیتابید­ند. جنگی که بر ما تحمیل شد به ظاهر با رژیم بعثی عراق بود اما در ائتالفی نانوشته با کل دنیا بود. آنها میخواستند جنگی بر ما تحمیل شود تا انقالب اسالمی به ثمر نرسد. مریم مجتهدزاده افزود: کشورهای مختلف تسلیحات به صدام دادند با وجود این ما پیروز شدیم. در این هشت سال نه ذرهای از خاک خود گذشتیم و نه از ارزشها عقب نشینی کردیم. نقش زنان در این جنگ بسیار شاخص و برجسته بود. این زنان، قطعاً اگر میخواســتن­د میتوانســت­ند با عشقی که به همسر و فرزندان داشتند، مانع از حضور مردان خود در جنگ تحمیلی باشند، اما این کار را نکردند و در نهایت با حمایت و پشتیبانی زنان، پیروز میدان شدیم. اگر زنان ما صبور نبودند شاهد حضور پرشــور جوانان نبودیم، مدیریت احســاس در زنان ما بسیار قوی بروز و ظهور داشت. زنان در زمان دفاع مقدس منافع ملی را ارجح بر منافع شخصی قرار دادند، به گفته برخی مادران شهدا، آن دسته که حتی سه فرزند شهید دارند ناراحت بودند که چرا فرزندان بیشتری نداشتند تا به جبهه بفرستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.