طالق شرطی برای مردان

گزارش «ایران» از آخرین اصالحات الیحه طالق در دولت

Iran Newspaper - - News - مهسا قوی قلب خبرنگار

درهمهجوامع­دنیاباپیشر­فتهایبشری قوانین هم بهروز میشوند. یکی از قوانینی که سالهاســت به دالیل عدیده در کشــور ما دست نخورده باقی مانده قانونی است که درباره طالق نوشــته شــده است. شاید در بــدو تصویب و تا ســالهای بعــد از آن قانون در این خصوص مفید و کارآمد بوده امــا با باال رفتن تدریجــی آمار طالق که در سالهای اخیر روندی نگرانکننده داشته است، به این مسأله پی میبریم که باید در قوانینمربو­طهبازنگریک­رد.

در ایــن خصــوص معصومــه ابتــکار معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده با اشــاره بــه اینکه الیحــهای در خصــوص طالق تدویــن شــده، میگوید: ایــن موضوع در یــک دوره بازنگری شــده امــا باز هم ما اشــکاالتی را در بحث طالق احصــا کردیم و در ارتباط با شــروط طالق دوبــاره یک الیحــه را به کمیســیون لوایح دولت دادیم.

وی میافزایــد: در الیحــه اخیــر ایــن موضوع مطرح شــده که مردان نتوانند به این راحتی همســر خــود را طالق بدهند و طالق سختتر شود. مخصوصاً زنانی که خودشــان هم وکیل هســتند و با بســیاری از ایــن مــوارد در ارتباط بودنــد، مثل دکتر ســجادی و فریــده غیــرت عضــو شــورای فقهی حقوقی هســتند؛ این موارد را به ما معرفی کرده و پیشــنهادا­ت خوبی در این زمینه ارائه دادند که آنها را اعمال کردیم.

فریده غیرت، با اشاره به قانون مدنی بــه «ایــران» میگویــد: در مــادهای که در قانــون مدنــی در خصوص طــالق وجود دارد، مرد هر وقــت بخواهد میتواند زن را طالق دهــد، این ماده بــا دنیای مدرن امروز ســازگار نیست و باید در رابطه با آن بحث شود. قانون قبلی ارکان خانوادهها را متزلــزل کرده و مــا در صدد تغییر این قانونهستیم.

به گفته این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، بر اســاس قانون زن میتواند در شــرایطی خــاص، درخواســت طــالق کند، بر همین اساس، در طرح پیشنهادی بــرای مــرد هــم در خصوص درخواســت طــالق دادن همســر خود، باید شــرایطی قرار داده شود. البته شروط مورد نظر مانند شرایطی نیست که برای زن قرار داده شده و متفاوت است.

غیرت در ادامــه میافزاید، با تصویب الیحــه و اجرایــی شــدن قانون جدیــد، در صورت حادث شــدن شــروط مــورد نظر، مــرد میتوانــد زن را طــالق دهــد و در آن حالــت هر موقع که اراده کند و حتی بدون هیچ دلیلی نمیتواند دادخواست طالق دهد.

وی بــه برخــی از شــروطی کــه در الیحــه جدیــد ذکــر شــده اشــاره کــرده و توضیح میدهــد: رفتارهای غیرطبیعی، خشونتهای غیرقابل تحمل، رفتارهای خــالف اخالق، عدم تمکین (که در قانون قبل هم وجود داشته است.) انجام ندادن وظایــف محولــه، اعتیــاد بــه موادمخــدر و گذرانــدن دوران محکومیــت از جملــه مواردی اســت که در الیحه به آن پرداخته شدهاست،البتهاینمو­اردتنهانمو­نههایی هســتند که در الیحــه آمده و شــامل همه مواردنمیشو­د.

غیرت در ادامــه اضافه میکند: بحث این اســت که بر اســاس قانون همان طور کــه زن بــرای طالق گرفتــن اختیار مطلق نــدارد، مــرد هــم دچــار محدودیتهای­ی شــود. این الیحه حدود یک سال است که پیشــنهاد شده و در حال طی کردن پروسه قانونیاست.

بــه اعتقــاد ایــن حقوقــدان، از ابتــدای پیشــنهاد ایــن طــرح عــدهای حقوقــدان بررســیهای قانونــی الزم را انجــام داده و موازیــن شــرعی هم در نظر گرفته شــد، ســپس طرح برای رعایــت موازین فقهی – حقوقی به نمایندگان حوزه ارســال شد. در حال حاضر نیــز الیحه طالق در هیأت دولت است تا بعد از موافقت به مجلس شورای اسالمی تحویل داده شود.

وی با اظهــار امیدواری درباره تصویب الیحــه، اضافه میکند: الیحهای که درباره طالق تدوین شــده الیحهای بســیار ساده استواصالًامرینیستکه­پیچیدگیهای حقوقی یا فقهی داشــته باشــد و در آن به طــور اجمال تنها برای درخواســت طالق دادن، شــروطی آورده شــده که بر اســاس آن از حالــت خودســرانه صــرف خــارج شــده است. البته شــروط مذکور با رعایت کامــل موازیــن قانونــی و بــدون هیچگونه یکسونگرینگ­اشتهشدهاند.

غیــرت در خاتمــه اظهــار امیــدواری میکند: خوشبختانه نظرات علما و فقها در خصــوص الیحه شــروط طالق مثبت اســت؛ بــا توجــه بــه بررســیهای کامل و همهجانبه امیدوارم در همین مجلس با اینکه در اواخر عمر خود به سر میبرد، به نتیجهبرسد.

گفتنی اســت پیــش از ایــن معصومه ابتــکار، معــاون رئیس جمهــوری در امور زنــان و خانواده نیز در زمینه تدوین الیحه مزبور بــه «ایران» گفته بــود: در چارچوب شــرع مقدس اســالم و موازین شــرعی با توجه بــه اقتضائاتی کــه در جامعه وجود دارد میتــوان قوانیــن را بازنگــری کــرد به گونهای که به تحکیم بنیان خانواده کمک شود. مســأله طالق این قابلیت را دارد که تغییرات قانونی در آن اجرا شود. در زمینه تدویــن الیحــه مربوط بــه طــالق، ارتباط تنگاتنگــی بــا فراکســیون زنــان و خانواده مجلس شورای اسالمی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی –حقوقیمانیز­شرکتمیکنند. ■ قوانینباید­بهروزشوند

یــک فعال حوزه زنان نیز با بیان اینکه در میــان قوانین موجود در کشــور، قوانین خانــواده و از جملــه آن، طــالق بــه نوعی جانبدارانـ­ـه و بــه نفــع مــردان اســت، بــه «ایران» میگوید: در این زمینه زنان کامالً متضرر میشوند و شروط ضمن عقد هم تنهاازبخشی­مشکالتدرای­نحوزهکاسته ونتوانستهح­اللمشکالتب­اشد.

فخرالسادات محتشــمیپو­ر در ادامه میافزایــد: الیحه طالق به این شــرط که بتواند شــرایطی مشــابه برای مــردان در جهت درخواســت طــالق دادن همســر داشته باشــد، میتواند گام مثبتی در این حوزه باشــد. امروز شرایط بسیار متفاوتی نســبت بــه چندین ســال گذشــته داریم و قوانینــی که در گذشــته و ســالهای دور نگاشتهشدها­ندنمیتوانن­دکارگشاباش­ند.

وی با اشــاره به اینکه در گذشته زنان از اســتقالل اجتماعی و اقتصادی برخوردار نبودنــد، ادامــه میدهــد: قانونگذاری­هــا متناســب با مصالح آن زمــان پایهگذاری شده بودند. زنان امروز استقالل اقتصادی دارنــد و از بلــوغ فکری برخوردار هســتند، در جامعه حضور مســتمر و مفید دارند و در بسیاری موارد جایگاه اجتماعی باالیی دارند و میتوانند بخوبی از پس اداره خود و خانــواده خــود برآیند. قانــون هم باید با توجــه بــه شــرایط روز و بــه دور از هرگونــه تبعیضی باشــد. اگــر بنا باشــد جانبداری وجود داشــته باشــد، بین زنان و مــردان و حتیکودکانب­ایدبرابربا­شد.محتشمیپور در پایــان بــه افــرادی کــه قوانیــن را دور میزنند اشاره کرده و بیان میکند: در این میان، مردانی خاطــی هم وجود دارند که رعایــت اصول دینــی و آیات قرآنــی را که دعوت به معروف دارد، نمیکنند و عادت بــه دور زدن قانون دارنــد، قانونگذار برای این دســته از مــردان هم باید پیشبینی و مالحظات الزم را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.