انتقال بیش از 80 هزار پرونده مربوط به دفاع مقدس از هالل احمر به سازمان اسناد

Iran Newspaper - - News -

بیش از ۰۸ هزار پرونده تاریخی مرتبط با دوران ۸ ســال دفاع مقدس از ســازمان هالل احمر به آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهت ثبت و نگهداری اهدا شد.

بهگزارش «ایران» رئیس جمعیت هاللاحمر در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای دفاع مقدس، درباره اهدای اســناد دفاع مقدس هاللاحمر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، گفت: این اتفاق میمون و خجسته با همکاری جمعیت هالل احمر و ســازمان اسناد به وقوع پیوســته و امیدوارم سایر سازمانها به تبعیت از مصوبه دولت، اسناد را به این سازمان منتقل کنند تا در فضایی تخصصی از آنها حفاظت و نگهداری شــود. علی اصغر پیوندی در ادامه افزود: جمعیت هالل احمر پس از گذشــت ۱۴ سال از انقالب شکوهمند اسالمی، خدمات بســیاری در حوزههای مختلف ارائه کرده است. در جبهههای نبرد حق علیه باطل، نام امدادگر همراه هر همرزمی که برای حفاظت از خاک میهن و ارزشهای انقالب اسالمی دفاع میکرد، بود، این زحمات باید بهصورت مکتوب و به اشــکال مختلف به نسلهای دیگر ارائه شــود. هاللاحمر در دفاع مقدس ۶۷۴ هزار شــهید امدادگر تقدیم کرد و ۲۷ هزار و ۲۴۴ نفر از ســوی هاللاحمر به جبهه اعزام شدند و بیش از ۴ میلیون خدمات مختلف از سوی هاللاحمر در جنگ ارائه شد. اینهاخدمات­ارزشمندیبو­دکهتوانستم­کملخوبیبرا­یدفاعباشد؛بنابراینبا­یداین اسناد را جمعآوری و حفظ کرد که خوشبختانه امروز بخشی از این کار انجام شد. معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم در این مراسم بیان کرد: ما آسایش امروزمان را مدیون شهدا و خانوادههای آنها هستیم. اشرف بروجردی، با تأکید بر ضرورت حفظ آثار دفاع مقدس، توضیح داد: یکی از مصادیق نگه داشــتن حرمت صیانت از آثار، افکار و دیدگاههای شهدا در جایی بهعنوان حافظه ملت است و در این زمینهسازما­ناسنادوکتا­بخانهملیای­رانمخزنوگن­جینهایبرای­حفظآثاراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.