شهردار تهران: باید به سهم 4 درصدی دوچرخه در حمل و نقل عمومی برسیم

Iran Newspaper - - News -

شــهردار تهران بر لزوم تحقق سهم ۴ درصدی دوچرخه در حملونقل عمومی پایتختتأکی­دکرد.

بــه گــزارش ایســنا، پیــروز حناچــی در نشستروزجها­نیبدونخودر­ووپیوستن ایران به کمپین جهانی حمل و نقل پاک که با حضور نماینــده دفتر «یو اندیپی» برگزارشدبا­بیاناینکهک­النشهرهامت­فاوت هستند،امابعضاًمشکالتشانش­بیههم اســت، گفــت: ۰۸ درصــد آلودگــی تهران ناشــی از ســوختهای فسیلی اســت و ۰۴ درصد آلودگی هم مســتقیماً به خودروی شخصیمرتبطم­یشود.

شهردار تهران با بیان اینکه ما در مورد وضعیــت اســتفاده از دوچرخــه ســهمی کمتــر از یک درصــد داریم، گفــت: با این حالبرخیشهر­هایموفقدرص­دباالتری از ما دارند مثالً وین ادعا دارد که ۷ درصد حمل ونقلش مبتنی بر دوچرخه اســت. وی بــا بیــان اینکــه یکــی از سیاســتهای مــا توســعه نیافتــن معابر اســت چــرا که تقاضای ســفر جدید و حضور خودروهای جدید را ایجاد میکند گفت: ما باید از این گردونه باطل خارج شــویم و این کار را هم میکنیم. اگر مردم بدانند در چه شرایطی هســتیم قطعاً تــالش میکنند تا شــرایط اصالح شــود و مشکالتی همچون چاقی، افزایــش وزن، دیابت، فشــار خــون و غیره نیز در نتیجه تحرک نداشــتن اســت و اگر میخواهیماز­سداینمشکال­تعبورکنیم میبایســت دوچرخه به یک الزام و امری واجب برای سالمتی تبدیل شود نه مباح.

حناچی با بیان اینکه ســال گذشــته در تهــران روزهای هوای پــاک افزایش یافت و ذرات معلــق کاهش یافــت، گفت: این نتیجه تالشهای وزارت نفت برای بهبود کیفیت سوخت و همچنین جدیتر شدن معاینهفنیخ­ودروهایمعم­ولیوسنگین اســت. البته تحریمها موجب شده که در مسأله ســوخت یا کاتالیست با مشکالتی مواجه شــویم امــا آنهــا را حــل میکنیم. شــهردار تهران با اشاره به توسعه خطوط جدید مترو گفت: ما برای اینکه سرفاصله قطارهــا ۵.۲ دقیقــه شــود، ۰۰۰۲واگن کم داریــم و البتــه در شــرایط تحریمی تالش میکنیمکهمو­فقترباشیم.

وی با بیان اینکه توسعه دوچرخه را در دستورکارقر­اردادهایمگ­فت:توسعهمسیر دوچرخه در خیابانهای کریم خان، بلوار کشاورز ...و با جدیت دنبال میشود و باید به رســمیت شــناختن دوچرخــه را دنبال کنیموحتماًبایدبازبین­یشودوحقتقد­م دوچرخه و عابر پیاده را دنبال میکنیم.

حناچــی با اشــاره به لــزوم اســتفاده از اســکوترها­ی برقــی گفــت: ما بایــد تالش کنیم از فرصتها حداکثر استفاده را برای ارتقایکیفی­تزندگیمردم­داشتهباشیم. ■ «خیابانکامل»طرحجدیدشهر­داری

معاونحملون­قلوترافیکش­هرداری تهــران هم در این نشســت گفــت: بحث ایجــاد خیابــان کامل از ســوی شــهرداری دنبــال میشــود، در خیابــان کامــل، همه مدلهایحملو­نقلوجوددار­ند.

محســن پورســید آقایی افزود: توسعه حملونقــل عمومــی از ســال گذشــته در دســتور کار قرار گرفته اســت بــه طوری که توانستهایم با کاهش سرفاصله قطارها به 3.5 دقیقــه ظرفیت ناوگان متــرو را تا 54 درصــد افزایش دهیم، چرا که در گذشــته سرفاصلهها بیش از شــش دقیقه بود اما حاال به 3.5 دقیقه کاهش یافته است.

وی بــا بیــان اینکــه دوچرخهســو­اری ازسیاستهای­شهردارینیز­بهبارنشست و دوچرخههای اشــتراکی نســل 4 توســط ســرمایهگذ­ار بخــش خصوصــی انجــام شــد، اظهار کــرد: مــا در دوچرخهســو­اری وضعیتمــان صفر بــود، اما حــاال روزانه ۰۰۰4 نفــر بهــره میبرنــد که این عــدد با

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.