در کوچههایی که تمثال ندارد، تمثال شهدا نصب میشود

Iran Newspaper - - News -

شــهردار تهران همچنین در واکنش به نگرانی خانــواده شــهدا از حذف کلمه شــهید از تابلوهای شــهر گفت: فضای مجازی قابل کنترل نیســت و برخی با تولیداخبار­کذبعاملتفر­قهمیشوند.

حناچیدرحاش­یهرونماییا­زتمثال ۰۰۰۲ شهید در جمع خبرنگاران گفت: از شــش ماه قبــل با همکاری ســازمان بســیج شــهرداری توافقهایی در مورد نوســازی تمثال شــهدا داشــتیم و قرار شــد در کوچههایــی کــه تمثال نــدارد، آنها نصب شده و در جاهایی که خراب توجه به جمعیتمان کم است، اما شروع افتخارآمیز­یاست.

وی بــا بیــان اینکه در هشــت ماهی که دوچرخههای اشــتراکی راهاندازی شــده از آزادســازی 4۱ تن کربــن در هوای پایتخت جلوگیری کردیم، اظهــار کرد: همزمان با توســعه حملونقل عمومی میبایســت محدودیتهای ترافیکی نیز ایجاد کنیم، چــرا کــه میــزان مســافران متــرو بــا اینکه ظرفیت ۹5 درصد افزایش یافته، کمتر از پنج درصد رشــد داشته است و این نشان میدهــد کــه در کنــار توســعه حملونقل محدودیتهای­یایجادکنیم. شده اســت مجدداً نصب شود و دیروز به رســم ادب به خیابان شهدای عرب

پور سیدآقایی با بیان اینکه برخیها به اشــتباه تصور میکردند که توســعه صرفاً حمــل و نقل عمومــی میتواند راهگشــا باشــد اما معتقدیــم که عالوه بر توســعه حملونقل باید محدودیتها نیز اجرایی شــود و ایــن دو بــال حــل مســأله آلودگی هوا اســت، ادامه داد: توســعه بزرگراهها را متوقف کردیم و معتقدیم نه تنها توسعه بزرگراه بلکه تعریض خیابانها نیز باعث افزایش ســفر میشــود و بــه همین دلیل ایــن موضــوع جایگاهی در سیاســتهای شهرداری ندارد و بههمین علت تعریض خیابان کرمان لغو و مقرر شــد که به جای ســرخی آمدیــم و این تمثــال را نصب کردهایم.

تعریض خیابان، به همان سبک و سیاق قبلیخیابان­وجودداشتهب­اشد. ■ مترومیزبان­۳۱هزاردوچر­خهسوار

با اجرای طرح ترکیبی مترو و دوچرخه از ابتــدای آذرماه ۷۹ تا پایان شــهریور ماه ۸۹، بیش از 3۱ هزار نفر دوچرخه ســوار از متروی تهران و حومه استفاده کردند.

در تیرمــاه امســال ۷۷۲۲ دوچرخــه ســوار و در مــرداد ۱۸۶۲ دوچرخه ســوار و در شــهریور مــاه ۲۰۴۲ دوچرخه ســوار از متــرو اســتفاده کردنــد که ایــن میزان نسبت به ســه ماه ابتدایی ســال با رشد همراه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.