درباره ارز آزاد دارو تصمیمگیری میکنیم

Iran Newspaper - - News -

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: داریم به این فکر میکنیم که در تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی و ارز آزاد در برخی اقالم و در برخی از مقاطع به شرطی که فشار مضاعفی در حوزه هزینههای دارویی وارد نشود و نظامهای بیمهای بتوانند حمایتهای الزم را انجام دهند، اقدام کنیم تا این صنعت از یک گردش نقدینگی بهتری برخوردار شود.بهگزارشایس­نا،دکترسعیدنم­کیدرپنجمین­دورهنمایشگ­اهایرانفار­مااظهارکرد: امیدوارم در آینده نزدیک این مدل اقتصادی را برای برونرفت صنعت اقتصاد دارو از بنبست عرضه کنیم. در عین حال خوشحالم که امروز به جای تفرق، در کنار هم هستیم و به یکدیگر کمک میکنیم. وی گفت: اولین سیاستی که در وزارت بهداشت آن را دنبال میکنیــم حمایت از تولید داخلی اســت؛ در این راســتا اقدامات اصولی زیــادی را دنبال میکنیم؛ اولین اقداممان هموارسازی نظام بوروکراتیک کشور برای ثبت و شروع تولید در صنعت داروســازی کشــور است. بنده به همکارانم در ســازمان غذا و دارو دستور اکید دادهام که نباید پاسخ هیچ پروندهای بیش از یک هفته به طول انجامد و باید بسرعت در عرض یک هفته پاسخ پروندهها داده شود. افرادی که در این راستا دچار مشکل میشوند میتوانند با اتصال به سامانه ۰۹۱ اگر درخواستشان بیش از یک هفته طول کشید، اطالع دهند تا مستقیماً به شخص بنده گزارش شود. او ادامه داد: دومین اقداممان در راستای حمایــت از تولید داخل تقویت بخشهای «آراند دی» کارخانههای تولیدکننده داخلی است تا بتوانیم به توسعه تولیدات داخلی کمک کنیم. همچنین سومین اقدام ما تکیه بر قدرت و مبانی دانشــی شــرکتهای دانشبنیان است. باید توجه کرد که ما در عرصه سالمت ۰۰۲۱ شرکت دانشبنیان داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.