رشد 0۳ درصدی صنعت گردشگری ایران

Iran Newspaper - - News -

ورود بیش از ۴ میلیون گردشــگر در ۵ ماه نخســت ســال، رشــد ۰3 درصدی نسبت به مدت مشــابه پارسال را نشــان میدهد. بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی تیموری در نشست خبری روز جهانی گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعالم این مطلب گفت: پارسال ۷ میلیون و ۰۰۸ هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند که این رقم در مقایســه با ســال ۶۹ رشد ۰۵ درصدی داشته است. وی با بیان اینکه به نظر میرسد، رشــد ورود گردشــگر خارجی با توجه به شــرایطی که در منطقه وجود دارد، منصفانه است، افزود: با توجه به ناامنی منطقه، ایران مقصد امنی برای گردشگران خارجی است. او گفت: ایرانمانند­دیگرمقاصدگ­ردشگریبهدن­بالافزایشا­یمنیگردشگر­انخارجیاست.دراین راستا، ساز و کاری ایجاد و کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی با حضور وزارت کشور ایجاد شــده است. معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیاناینکهد­ردورهایبار­کودگردشگرخ­روجیمواجهب­ودیم،گفت:اکنوننشاطب­هگردشگری خروجی ما بازگشته و در ۵ ماه نخست امسال بیش از ۴ میلیون گردشگر خروجی داشتهایم. ایرانیان بیشتر به همان۰۱ کشوری میروند که شهروندان آنها نیز برای سفر به ایران میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.