موندو دپورتیوو (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

اخبــار پیــروزی بــزرگ و دور از انتظــار لیونل مسی در انتخابات دوشنبه شب مرد ســال فیفا، این روزنامه را تســخیر کــرده و صفحــه اول تحتالشــعا­ع عکــس بــزرگ مســی بــا دو جامــی اســت که در این مراســم دریافت کرد. موندو با اســتفاده از عنوان این مراسم (بهتریــن) بــرای مســی، بواقــع او را بهتریــن در میان بهترینها نامیده و با یک تیر، دو نشان زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.