از بازی بعد زنان ایران میتوانند به استادیوم بروند

Iran Newspaper - - News -

پای زنان فوتبالدوسـ­ـت ایرانی و مطالبهشــا­ن، به مراسم ســال فیفا هم باز شد. در حضور بزرگان فوتبال جهان، رئیس فیفا به مسأله ورود بانوان ایرانی به ورزشگاهها اشاره کرد. اینفانتینو با تأکید بر اینکه فیفا دیگر عقب نخواهد کشید، اعالم کرد که مسئوالن فدراســیون فوتبال ایران قول دادهاند این موضوع از ماه آینده حل شود. رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال پس از تعریف و تمجید از جام جهانی فوتبال بانوان و اینکه بیش از یک میلیارد تماشاگر در سراسر جهان داشته، گفت:«فوتبال در آن کشور (ایران) وجود دارد اما زنان نمیتوانند برای دیدن بازیهای مردان به استادیوم بروند. در تالش هستیم این شرایط را تغییر دهیم. مقامات و فدراسیون فوتبال ایران به ما گفتهاند که این شرایط از ماه آینده تغییر خواهد کرد. بازی بعدی ایران (با کامبوج) اولین دیداری خواهد بود که زنان می توانند به استادیوم بروند.» مگان راپینو، ستاره تیم ملی زنان امریکا که به عنوان بهترین بازیکن زن سال 2019 فوتبال جهان انتخاب شد هم در بخشی از صحبتهایش به اتفاقات فوتبال ایران و البته به حواشــی نژادپرســت­ی در فوتبال جهان اشاره کرد: «برخی از داستانهایی کــه امســال بیش از بقیه برای مــن الهام بخش بود، به رحیم اســترلینگ و کالیدو کولیبالی مربوط میشــود. آنها در طول زندگی خود با نژادپرســت­ی روبهرو بودند و همچنین آن دختر از ایران که اخیراً خودش را آتش زد. چنین داستانهایی باعث ناراحتی و ناامیدی من شد. ما این فرصت را داریم که از این بازی زیبا استفاده کنیم تا دنیا را به جای بهتری تغییر بدهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.