آغاز هفته پنجم لیگ برتر ؛ بازگشت آقا مصطفی به اکباتان

Iran Newspaper - - News -

حامد جیرودی / هفته پنجم رقابتهای لیــگ برتــر فوتبــال، امــروز بــا برگــزاری 4بــازی آغاز میشــود که در اولیــن بازی ســایپا و تراکتــور از ســاعت 16:15 دقیقــه در ورزشــگاه دستگردی شــهرک اکباتان تهران با هم دیدار میکنند. ورزشــگاهی که مملو از خاطرات تلخ و شــیرین برای مصطفی دنیزلی سرمربی تراکتور است کــه در زمــان مربیگــری اش در پــاس تهــران در ایــن ورزشــگاه تیمــش را بــه میدان میفرســتاد و حاال پس از ســالها قرار اســت دوبــاره بــه آنجا بــرود. 2 تیم در شــرایطی به مصاف هــم میروند که هــر کــدام 2 پیروزی تا به اینجا به دســت آوردهاند. البته شاگردان ابراهیم صادقی در ســایپا هفته گذشته اولین باخت خود را برابر پارس جنوبــی تجربه کردند ولی سرخپوشــان تبریــزی برابــر گل گهــر بــه پیروزی رسیدند. نکته دیگر اینکه تراکتور هنوز در بازیهای خــارج از خانه خود به پیروزی نرســیده اســت. 2 تیــم در تاریخ تقابلهــای لیگ برتــری شــان، 22 بار با هم بازی کردهاند که ســهم تراکتور 9 برد و ســهم ســایپا 4 پیروزی بــوده و 9 تقابل دو تیم نیز با تســاوی به پایان رســیده که آخرین آن بازی برگشت فصل گذشته در تهران بود و بدون گل مساوی شد.

در دومیــن دیــدار، گل گهر و صنعت نفت آبادان از ساعت 17 در ورزشگاه امام علی(ع)سیرجانبهمص­افهممیروند که این مســابقه اولین تقابل لیگ برتری آنها محسوب میشود. نکته جالب اینکه ســرمربیان هر دو تیم کروات هستند. در یک ســو وینگو بگوویچ روی نیمکت گل گهر مینشیند و در سمت مقابل دراگان اسکوچیچ هدایت نفت را بر عهده دارد. هر دو تیم یک بار در این فصل باختهاند اما گل گهر هنوز نبرده و ســه تســاوی هم دارد و نفت هم یک برد و 2 تساوی دیگر کســب کرده که آخرین آن تســاوی هفته قبــل برابر ذوب آهن بــود. دو بازی دیگر امــروز ســاعت 03:81برگــزار میشــود. نفت مسجدســلیم­ان و شــهر خودرو در وضعیت متفاوتی با هم دیدار میکنند. نفتیهــا پس از اتفاقات حاشــیهای بازی با اســتقالل، تــا اطالع ثانــوی از همراهی تماشــاگرا­ن خود محروم شدهاند و هنوز هم این محرومیت لغو نشده و باید دید تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در این بازی، 2 مربی پرسپولیسی برابر هم قرار میگیرند. در یک ســو مهــدی تارتار روی نیمکت نفت مینشیند و در سوی دیگر یحیی گل محمدی سرمربی شهر خودرو است. مسجدســلیم­انیها در این فصل هنوز نه بردهاند و نه باختهاند و 4 تساوی در کارنامــه خود دارند. آنها در این فصل یقه 3 تیم مدعی تراکتور و استقالل را در خانــه و ســپاهان را در بازی آخرشــان در اصفهان گرفتهاند و حاال باید دید مقابل صدرنشین لیگ چه نتیجهای میگیرند. در مقابــل، مشــهدیها هفتــه گذشــته اولین شکست خود را در بازی برابر فوالد تجربه کردند. ایــن 2 تیم تاکنون 4 بار در لیگهــای چهاردهــم و هجدهــم برابــر هــم قــرار گرفتهانــد کــه 3 پیــروزی برای شهر خودرو با نام قبلی اش پدیده و یک تســاوی حاصل آن بوده اســت و نفتیها حــاال بهدنبال طلســم شــکنی برابــر این تیم هســتند. دیگــر دیــدار را هــم پارس جنوبی و نســاجی در ورزشگاه تختی جم برگــزار میکنند. هر 2 تیــم جزو برندگان هفتــه قبــل بودهاند. جمیها بــا هدایت فراز کمالوند اولین برد خود را برابر سایپا بهدســت آوردند و نســاجی هــم که رضا مهاجری را روی نیمکت خود دارد، برابر شــاهین به پیــروزی رســید. ایــن دو تیم فصل گذشته برای اولین بار در لیگ برتر با هم دیدار کردند که بازی رفت مساوی و بــازی برگشــت در جــم به ســود پارس جنوبی به پایان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.