اسماعیل خلج: «جمعه کشی» از بیزمانترین نمایشهای من است

Iran Newspaper - - News -

امام على علیه السالم : ‪ُ َ‬ وابذل... ِللعامة ‪َ َ‬ و‪َ َ‬ محبَّتكو‪َ َِ‬لعدوَك َعدلَ َك َو ‪َ َ ُ َ َ‬ ‪َ ِ ِ َّ‬بشرك‪ِ ِّ‬ إنصافك... گشاده رويى و دوستى ات را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت به كار گير. خصال ص 147 ، ح 178

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.