مظلومیتی که در فطرت ها بازتاب یافت

Iran Newspaper - - News - اسماعیل علوی دبیر گروه پايداری

بــه قولى مشــهور 5۲ محرم- امــروز- مصادف با سالروز شهادت چهارمين پيشوای شيعيان، زين العابديــن، امــام ســجاد(ع) در ســال 95 هجری قمــری اســت. دوران حيــات امــام ســجاد(ع) ازويژگىهــ­ای خاصى برخورداربو­د كــه دامنه آن حتــى اتفاقات تقويمى زندگــى آن حضرت را نيز دربرگرفتــ­ه واز ايــن جهــت قولهــای متعــددی برای روز و ســال والدت و روز شــهادت حضرتش روايت شده است.مهمترين رويداد دوران حيات امام سجاد از بدو تولد تا لحظه شهادت، قداست زدايــى از خانــدان رســول گرامــى اســالم(ص) ازســوی قــدرت حاكمــه اســت.اين امر تــا مقطع چند ســال بعد از واقعه عاشورا با پذيرش مردم عادی همــراه بود وپس ازعاشــورا، امــا بتدريــج امــری صرفــاً حکومتــى بــا تأثيرگــذا­ری محدود به شــمار اســت. سيطره قــدرت حاكمــه برمنابر وهمــه امکانات تبليغى چهــرهای ديگرگــون از اميرالمؤمن­يــن على(ع) و فرزندانــش ترســيم كــرده وآنــان را خارجــى به معنــای خروجكننده برخليفــه مســلمين و مســتحق لعــن و نفريــن مىشناســان­د. امری كــه به فاجعه عاشــورا منجر شد وتعداد قابل توجهى از سپاهيان خليفه وقت با قصــد قربــت واز روی تکليف دينــى در صحنه كربــال خون ريختند و برآن افتخــار كردند. تا آنجا كه مســلم بن عقبه، فرمانده ســپاه خليفه اموی، بــا اقدامــى از روی بــاور دينــى فاجعــه هولنــاک «حــره» را بــه وجــود آورد و ضمــن آن بيــش از هزارمــرد و زن را كــه تعــدادی از صحابــه كبــار پيامبراســ­الم(ص) و قاريــان قــرآن در ميان آنان حضور داشــتند در مدينه قتل عام كرد و افرادش تــا ســه روزمجاز بــه قتل و غــارت و تجــاوز بودند. وی پــس ازايــن جنايــت هولنــاک آن را در رديف فريضــهای دينى دانســته و بابت انجــام آن رو به درگاه الهى نماز شــکرگزارد.منطق فرمانده سپاه يزيــد برای ارتکاب ايــن كار، خــروج اهالى مدينه برخليفه مسلمين بود كه به باور او بايد با نهايت خشونت سركوب مىشدند.امام سجاد در چنين شرايطى مســئوليت امامت و زعامت مسلمانان را عهده دار شــد و هوشمندانه به تعليم وتربيت افــراد جامعــه پرداخــت.آن حضــرت بــا تأكيــد برمرجعيت قرآن وسيره رسول خدا آغاز كرد ودر ايــن راســتا به اســتحکام قواعــد و بنيانهای دين خاتم از جمله توحيد الهى و شيوههای استداللى موافق عقل وفطرت روی آورد و بر اصالح باورها همــت گمارد. آن حضرت(ع) بيــداری امت را با بيــداری وجدانها وغبار زدايــى از فطرتها آغاز كرد ونســبت بــه تربيت اصحابــى شــاخص و چهرههايــى كــه بــرای جامعــه نقــش الگــو را داشــته باشــند، همــت گماشــت. عــالوه بــرآن امــام ســجاد(ع) بــا حضــور درعرصههــا­ی مختلــف اجتماعــى و ايجــاد علقــه عاطفى با امت، عامل مضاعفى را در اين راه به كار گرفت. در هميــن راســتا، آن حضــرت(ع) بــا آشــکار ســاختن تفاوتهای رفتــاری ميــان حکومتگران و رســول خدا(ص)، حاكميــت را از نظر اعتقادی خلــع ســالح و ميدانداری وعاظالســا­لطينى را كه حاكمــان بــرای حفــظ قدرت خــود تربيــت كرده بودنــد تا حــدود زيــادی بالاثر ســاخت. اقدامات امــام ســجاد(ع) بــا بازتاب وســيعى مواجه شــد و نظرهــای بســياری را به اســالم نــاب جلب كرد وبــرای امــام ســجاد(ع) محبوبيــت گســتردهای فراهــم آورد. موضوعــى كه موجــب نگرانى بنى مروان شــده و توطئه شــوم به شــهادت رسانيدن آن حضرت را به اجرا درآوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.