سخنرانی عجیب نوجوان فعال محیط زیست

Iran Newspaper - - News -

گرتــا تونبرگ نوجوان ســوئدی كه فعال محيط زيســت است در نشســت اقليمى سازمان ملل ســخنرانى كــرد و صحبتهــای او بســيار مــورد توجــه قرار گرفت. بخشــى از صحبتهای او كه گفت: «شــما رؤيای مــن را دزديديــد! مردم دارند ميميرند! چقدر شــما بىحياييد!» در شــبکههای اجتماعــى بازتاب زيــادی داشــت. البته كاربــران زيادی معتقد بودند كه سخنرانى او نمايشى است. درباره رفتار گرتا زمانى كــه دونالــد ترامــپ را ديد هــم كاربران زيــادی نوشــتند. فيلم دهن كجى او به ترامپ بارها بازنشــر شــد: ســتاره تاج الدين: «عجالتاً اگر فحاشى نمىكنيد ولى من تفاوتى بين گرتا تونبرگ و آرات حسينى نمىبينــم؛ هــردوی اين بچههــا دارند مســيری رو طــى مىكنند كه بقيه براشــون مشق مىكنند، حتى شايد در ظاهر راضى و خوشحال باشــند اما واقعاً از تجربه كودكى خودشــون هــم دور مىمونند، اون هم بىهيچ ارادهای»، ســپهر عاطفى: «از همه باحالتر اينايىن كه مىگــن گرتا تونبرگ فيلم بازی مىكنــه و فيکه. اينها انگار نه هرگز نوجــوان بودند نه هرگز دغدغه داشــتند.»، ســعيده عليپور: «چقدر سخنرانى اين دختر من رو تحت تأثير قرار داد. خشم و انزجاری كه در لحن و بغضش و حالت چشم و دهانش وجود دارد.خيلىها اين حركاتش را نمايشى توصيف مىكنند اما گويا دچار نوعى از اختالل اتيسم هســت.»، فالمت: «خيلىها قضيه گرتا تونبرگ رو نمايشى مىدونــن. حتــى اگه همه اين جريان ســاختگى باشــه، مهم اينه كه حرف درســت مىزنه. يک حمايت عمومــى مىتونه اونو تبديل به چيــزی واقعى بکنــه.»، بلو: «فيلــم گرتا تونبرگ رو ديــدم، يه متنى آمــاده كــرده به حق بــا بغض و گريــه مىخونه و مــردم كف ميزنن هورا مىكشــن... ديوونه خونه نيســت؟ بعد اين دختر به اطالعاتى دسترســى داره كــه ببينــه بخاطــر بــازار و مصــرف كشــور خــودش و جاهای ديگه كجا دارن آتيش روشــن مىكنن؟ رسانه واقعاً هيوالی ترســناكيه.»، شــوهر آهو خانم: «گرتــا تونبرگ يه دختــر نوجوانه كه سالهاست داره در حوزه محيط زيست فعاليت مى كنه، احتمال در نوشتن متن، نحوه بيان كلمات، فن سخنوری ...و بهش كمک كردن، سوءاستفاده؟خيلىسختگير­انهاست.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.