در انتظار یک گوش شنوا برای اهالی تئاتر

Iran Newspaper - - News -

12 شهریور ماه امســال کانون کارگردانان خانه تئاتر بیانیهای خطاب به دولت و مجلس شورای اســالمى صادر کردند و خواستار پایان بىمهری و بىتوجهى بــه حوزه تئاتر شــدند. آنها در بخشــى از بیانیهشــا­ن گفته بودنــد: «لبخندها و شــعارهای پشــت تریبونها را باور کنیم یا بىتوجهى و عملکردها نســبت به فرهنــگ و هنر را؟ حتــى با گذشــت چندین دهــه، ارائه یک آمــار و اطالعات درســت از وضعیت تئاتر تحقق نیافتــه تا مبنایى علمى و قابل اســتناد، برای هر گفتوگو و مفاهمه باشــد و سنگ محکى برای تشــخیص عملکرد و نتایج حاصــل از آن.» اکنــون بعــد از گذشــت 20 روز از این نامــه و اعتراضهایى که قبــل از آن هم بارها و بارها اهالى تئاتر به مدیریت بنیاد فرهنگى هنری رودکى داشــتند، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى مهدی افضلى مدیرعامل این بنیاد شد؛ مدیر جدیدی که اهالى تئاتر انتظارات زیادی از او دارند.

بهنظــر مىرســد تمــام اهالــى تئاتــر از ايــن تصميــم آقــای صالحى وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمى و آقای حســينى معاونت هنری ايشان بســيار خوشــحال شــدند. چــون مطمئنــم كــه مهدی افضلى شــناخت و احاطــه كافى و وافى بهكارهــای هنری بخصوص در حوزه تئاتر دارد. زمانى كه مسئوليت نداشتند هم هميشه ايشان را در سالنهای تئاتر مىديديم. هميشــه بين فــردی كــه مىداند و آگاهــى دارد با كســى كه نمىدانــد فرق زيادی وجــود دارد. برخورد بــا هنرمندان و مراوده با اين قشــر از ســوی مديران هنری بســيار مهم است. مهم اســت كــه مديــری فهم هنــری بااليى داشــته باشــد و افضلــى از اين ويژگىهــا برخــوردار اســت. بچههای هنری ايشــان را خيلى دوســت دارنــد و بــه او ايمان دارنــد. حداقل حاال يک گوش شــنوا برای اهالى تئاتــر وجــود دارد؛ گوشــى كــه حــرف مــا را مىفهمــد و تخصصىتــر مىتوانيم با او در مورد كارمان صحبت كنيم.

البته قرار نيســت مدير جديد معجزه كند؛ ما هم شــرايط اقتصادی كشــور و تحريمهــا را مىدانيــم. دوره قبــل كاســتىهای فراوانــى وجود داشــت كه اكنــون مجال بــرای گفتن تمام مــوارد وجود نــدارد. همين كه من بهعنوان كســى كه او را پيشکســوت تئاتر مىدانند چهار ســال در انتظار ســالن ماندهام يعنى يک كاستى بزرگ وجود داشته است. تازه امسال محبت كردند و به من سالن دادند.

وقتــى فــالن اجــرا كــه بايــد در تــاالر وحــدت روی صحنه بــرود از ســر اجبــار روانه تــاالر ســنگلج مىشــود، به هــزار مکافات و مشــکل برمىخــورد. آن هــم درحالىكــه تاالر وحــدت، منهای يکــى دو اجرا بــه كســانى اختصــاص پيــدا كــرد كــه در واقــع حــق شــان نبــود. چرا نبايــد هيچ معيــاری برای انتخاب آثار وجود داشــته باشــد؟ ســينما تکليفش معين است اما در تئاتر سياستگذاری درستى اعمال نشد و هــر كــس آمد بــا پــول كارگردانى كرد.بــاز هــم معتقدم قرار نيســت افضلى معجزه كند.

نمايشنامهن­ويس و کارگردان تئاتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.