جای خالی روز «قصه گویی» در تقویم ملی

Iran Newspaper - - News -

جشــنواره بینالمللى قصهگویى به بیســتودوم­ین ایستگاه برگزاری خود رســیده؛ رویدادی بینالمللى در حوزه فرهنگى که سیاستگذارا­نش مهمترین هدف از برپایى آن را کمک به بازگشــت دوباره قصه به خانواده مىدانند. این جشنواره که داوریهای منطقهای آن چندیســت آغاز شــده اواسط پاییز سالجاری به کار خود خاتمه مىدهد.

قصهگويى نه تنها در فرهنگ دينى، بلکــه در فرهنــگ ملــى مــا ايرانيان هــم از جايگاهــى ديرينــه برخــوردار اســت؛ در ارتباط با كشــورهای ديگر هم چنين شــرايطى ديده مىشــود. كافى اســت برای مدتى ســاكن يکى از كشــورهای پيشرفته شــويد يا كمى بررســى كنيــد تــا ببينيــد كــه برنامــه ريــزان فرهنگــى آنان چــه جايگاهى برای قصه گويى قائل هستند. اغلب جوامــع پيشــرفته با اتکا بــه كاركردهای متعــددی كه در قصــه گويــى نهفته اســت پرداختى جدی نســبت به آن دارنــد. يکى از مهمتريــن اثراتى كــه در خصوص اثرات قصه گويى مىتوان به آن اشاره كرد تقويت قدرت فکر و تجســم ذهنى و كمک به افزايش خالقيت است.بچهها بنابر ســليقه خود با قهرمانان و شــخصيتهای قصهها همذات پنداری مىكنند. بــه كمک اين كاركرد، كودكان و نوجوانــان از شــرايطى بــرای تجربــه وقايــع و اتفاقــات مختلف برخوردار مىشــوند. البته اين تنها كاركرد قصه گويى نيســت؛ پژوهشگران در خالل بررسى قصههای به جای مانده از جوامــع مىتوانند به بخش های متفاوتى از فرهنــگ آنها پى ببرند؛ اينکه برخوردار از چه تفکراتى بودهاند، چه آرزوهايى داشــتهاند و حتى ســبک و شــيوه زندگىشان چگونه بوده است. از هميــن رو يکــى ديگــر از كاركردهــا­ی قصــه گويــى را مىتوان انتقال بخشــى از فرهنگ شــفاهى گذشتگان به نسل امروز دانست. با اين حال به نظر مىرسد كه قصه گويى در ميان خانوادههای ايرانى كمى كمرنگتر شده، شــايد بخشــى از اين مســأله تحت تأثير جايگزينى آن با رســانههای نوين ارتباطى و همچنين بازیهای رايانهای باشــد. از ســوی ديگر مــادران كه بخش عمــدهای از اين قصه گويى به عهده آنان اســت يــا گرفتار روزمرگىهای زندگى شــدهاند يا شــاغل هســتند و فرصتى برای چنين اموری ندارند. جشــنواره بينالمللــ­ى قصــه گويــى امســال به بيســت و دوميــن دوره برگــزاری اش رســيده، رويــدادی فرهنگى كــه از حــدود ســال 1۳75 برپايى اش آغاز شــده اســت. بــا برگــزاری چنيــن جشــنوارهه­ايى مىتــوان تــا حــدی خانوادههــ­ا را متوجــه ضــرورت قصــه خوانى كــرد، البته ايــن جشــنواره قصــه گويى بــه تنهايــى كفايــت نمىكند چراكه مســئوالن فرهنگــى هم بايد كاری كننــد. با تمام اهميتــى كــه قصه گويــى در زندگــى تک تک افــراد يک جامعه دارد اما نمىدانم چرا با وجود بارها درخواست، مســئوالن فرهنگى هنوز كاری بــرای ثبت روزی با عنوان قصــه گويــى در فرهنــگ ملى كشــورمان نکردهانــد. اين كمترين كاری است كه برای بازگشت آن به كانون توجه خانوادههــ­ا و حتــى رســانهها مىتــوان انجــام داد. البته هماكنون هم شــاهد برخى اقدامات از ســوی رسانهها و حتى برخى ســازمانها و تشکل هســتيم، از جمله توجه هرازچندی خبرنگاران به اين مقوله، حتى شــهرداریه­ا و فرهنگســرا­ها هــم بــه تازگــى اقداماتــى در ايــن زمينه انجــام دادهانــد، از اقدامــات نهادكتابخا­نههای عمومى كشــورهم نمىتوان چشــم پوشــى كرد؛ هر چند كه هيچ كدام كافى نيستند. ما اهالى ادبيات اميدواريم حاال كه بيســت و دو سالى از برگزاری نخســتين دوره جشــنواره قصه گويــى مىگذرد باالخره شــاهد در نظر گرفتن زنگــى برای قصه گويى در آموزش و پرورشمان باشــيم. اگر قصــه گويى به تقويم ملى راه پيدا كند آن وقت كه شــاهد توجه هر چه بيشــتر همــگان بــه كاركردهــا­ی آموزشــى، اجتماعــى و حتــى روانشناسى قصه گويى خواهيم بود.

نويسنده و داور جشنواره قصهگويی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.