حادثه در قطار زاهدان - تهران

رئیس جمهوری دستور رسیدگی سریع به وضعیت درمانی مصدومان و بررسی علل حادثه را صادر کرد

Iran Newspaper - - صفحه اول - محمد بلوری روزنامه نگار پیشکسوت

قســمت دوازدهم/ بنای تاریخــی «قزلقلعــه» در زمان قاجاریه بیرون از شــهر تهران، در حاشــیه آبادی امیرآباد بنا شد تا کاروانها و روستاییان شب را در قزل قلعه بیتوته کننــد و هنگام صبح وارد شــهر شــوند که بعدها بــه انبار مهمات تبدیل شد. پس از کودتای 8۲ مرداد ۲۳ سپهبد تیموربختیا­ر این بنای قدیمی را برای نگهداری زندانیان سیاســی در نظر گرفت. تا اینکه پساز ۰۱ سال تخلیهاش کردنــد. این زندان متروک ماند و در ســال ۰6۳۱ ویرانش کردنــد و این محل تبدیــل به میدان میوه و تره بار شــد... امــا خاطره من به همان اواخر دهه چهل بر می گردد که یــک روز جمعه در تحریریه روزنامه کیهان ســرگرم تنظیم خبرها بودم، تلفن گــروه حوادث زنگ زد. تماس گیرنده یک زن خانهدار بود شــکایت داشــت که شبانه دزدی را هنگام سرقت از خانهشان دستگیر کردهاند ولی هیچ مأموری از کالنتری یا پاسگاه ژاندارمری محلهشان تحویلش نمیگیرد. این زن میگفت: «ما ســاکنان محله نوســازی در مقابل «قزلقلعه» هســتیم که بین دو منطقه یوســفآباد و امیرآبــاد خانهســازی کردهایــم. دزدی را کــه دســتگیر کردهایم نه کالنتری یوسفآباد تحویلش میگیرد و نه مأموران پاسگاه ژاندارمری امیرآباد قبولش میکنند. حاال این دزد روی دستمان مانده و نمیدانیم با او چهکنیم. اینچندمیند­زددرمدتیکم­اهاخیراستک­هبهخانههای­مادستبردمی­زند.

از زن خانهدار پرسیدم: با دزدهای شبهای قبل چه میکردید؟ جواب داد: دزدهای قبلی را هم که دستگیرشــا­ن کردیم وقتی مأموران کالنتری و پاســگاه ژاندارمری حاضرنشــدن­د تحویلشان بگیرند از ســرناچاری کتکشان زدیم و بعد گذاشتیم که بروند. اما دزدهای شهر که پیبه این موضوع بردهاند شبها برای سرقت از خانهها به این محله میآیند یا میدزدند و فرار میکنند یا مردم محل دستگیرشــا­ن میکنند . ما ساکنان محله از شما خبرنگاران تقاضا داریم مشکلی راکهبادزدا­نداریمدررو­زنامهبنویس­یدتادولتبر­ایامنیتمحل­همان چارهایکند...

موضوع برای تهیه گــزارش جالب توجه بود و تصمیم گرفتم ماجرای آزادی دزدانراکهب­رایسرقتشبا­نهازخانهها­یاینمحلهنو­سازمیآمدند­تعقیبکنم.

همراه عکاس روزنامه راه افتادیم و با رسیدن به محل جمع زیادی از زنها و مردهایی را دیدیم که با دزدی دست و پا بسته منتظرمان بودند.

ساکنان محله نیمه شب دزد را دستگیر کرده و پس از کتک مفصلی او را با دست و پای طنابپیچ شده در انباری خانهای انداخته بودند. دزد بهدام افتاده بــا دیــدن من و عکاس همراهم با ناله گفت: من به این مردم محله میگویم حــاال که حســابی کتکم زدهاید و چیزی هم ندزدیــدها­م رهایم کنید بروم چون نــه کالنتری زندانیام میکند نه پاســگاه ژاندارمری تحویلــم میگیرد اما قول میدهــم دیگر برای دزدی پایم به این محله نرســد. حاضرم دســتخط بدمقول میدم!

یکــی از زنــان با بیــزاری لب ورچید و گفت: چــه فایــدهای دارد قول تو، همه دزدهــای تهران فهمیدهاند که در محله قزلقلعــه دزدها را پلیس و ژاندارم ها دستگیرنمیک­نند.

گفتم:بهترهاینآق­ادزدهراببر­یمشبهکالنت­رییوسفآباد­کهبهنظرممح­له شما تحت حفاظت این کالنتری است. همگی با دزد به کالنتری محل رفتیم و ضمن معرفی خودم به افسرنگهبان گفتم: آمدهایم این دزد شبانه را تحویل بدهیمجنابس­روان.افسرپلیسمن­رابهکنارنق­شهجغرافیای­یشهرتهرانب­رد و گفت: دقت کنید این نقشه تهران است و اینهم محدوده استحفاظی منطقه یوسفآباد اما میبینید محله نوساز مقابل قزلقلعه بیرون از خط مرزی حوزه استحفاظی ماست، بنابراین طبق قانون وظیفه ندارم دزدانی را که در خارج از خط مرزی ما دست به سرقت میزنند تحویل بگیرم. گفتم جناب سروان الاقل یک مأمور بفرستید که شب ها در این محل گشت بزند. اما افسر کالنتری جواب داد متأسفم من اجازه ندارم یک مأمور کالنتری را برای نگهبانی شبانه به خارج از محــدوده یوســفآباد بفرســتم. ایــن دزد را ببرید به پاســگاه ژاندارمری تحویل بدهید. بهناچار همراه ســاکنان محله، دزد را به پاسگاه ژاندارمری امیرآباد در آن سوی قزلقلعه بردیم اما رئیس پاسگاه با دیدن ما بازوانش را به نشانه استیصال از هم گشود و گفت: باز ساکنان محله نوساز و یک دزد دیگر. خانمها، آقایان صدبار بهشما گفتم که محله شما در حوزه پاسگاه ژاندارمری نیست. حقیقت این است که هنگام نقشه کشی شهر تهران، این محله نوساز به اشتباه بیرون از خط مرزی حوزه استحفاظی یوسفآباد در تهران و هم بیرون از خط حوزه استحفاظی آبادی امیرآباد بالتکلیف مانده بنا براین نه ما و نه کالنتری یوســفآباد حق دســتگیری دزدهایمحله­جدیدکنارقز­لقلعهراندا­ریم.حاالکهساکن­انمحلهدزد راحسابی کتکزدهانــ­د بهنظر صالح این اســت کــه آزادش کنند برود. بــه این ترتیب من و عکاس همکارم به روزنامه برگشتیم و گزارشی از این واقعه عجیب را در صفحه حوادث روزنامه منتشر کردم که توجه خوانندگان را جلب کرد و سوژهای شد برای سینماویکنو­یسندهمعروف­ترک. ادامهروزیک­شنبه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.