توازن در تعامل، پاسخ روشن ایران

Iran Newspaper - - صفحه اول - علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس

حضور و ســخنرانی رئیسجمهوری در هفتادوچهار­مین اجــاس مجمع عمومی ســازمان ملل پــس از دیدارها و گفتوگو با مقامات کشورهای مختلف، برای بیان مواضع رســمی جمهوری اســامی ایران در خصوص چالشها و موانع ایجاد شده توســط امریکا در برجام و اقتصاد ایران از اهمیت ویــژهای برخوردار بود. به رغــم گمانهزنیها­ی فراوان و فضاســازی رســانهای مبنی بر اینکه ایران نسبت بــه فشــار و تهدیــد و شــروط امریکاییها انعطاف نشــان داده اســت ســخنرانی روشــن رئیسجمهوری بــر منطق ایــران با محور توازن در تعامل و تعهدات متقابل اســتوار بود و پاسخی روشن به تحلیلهای انحرافی داد.

تحریــم و دعــوت بــه مذاکــره همزمــان دو لبــه قیچــی برای تضعیف حاکمیت و عزت ایران در فضای جهانی است و بهطور مکرر توســط باالترین مقامات کشــورمان بر رفع و لغو تحریمها به عنوان نشــانی از صداقت در مذاکرات و راستیآزمای­ی برای ادعاهای امریکاییها اعالم شده است. بیعملی اروپا و نتیجهمحور نبودن حمایتهای سیاسی اروپاییها در برجــام پــس از خروج امریکا عامل مهمی در تشــدید تضعیف برجام به شــمار میرود که به درستی در بیان آقای دکتر روحانی تصریح شد.

تهدید به پایان صبر ایران در ادامه عهدشکنی امریکا و تشدید و استمرار تحریمها همزمــان با بیعملی و نقش بیثمر اروپا و تأکید بر اولویت عزت و کرامت و منافع ملی کشور برای ادامه برجام در عالیترین سطح ممکن تأکید رسمی بود که تکلیف امریکا و اروپا را در مواجهه با ایران روشــن میکند. این بیانات همزمان با برداشــتن سه گام عملی در کاهش تعهدات ایران میتواند انگیزه اروپا را برای اقدامات مؤثر و عملی در حفظ برجام تقویت نماید.

پاسخ رد به مذاکره تحت تحریم نیز فرآیند میانجیگریه­ا و رایزنیهای با واسطه امریکا را با وقفه و اختالل جدی روبهرو کرد و پیام روشنی برای فرانسه و اتحادیه اروپا بود که مهمترین مســیر برای گشــودن فضای مذاکرات برجامی ۱+5 توقف عملی تحریمها و پایان تهدیدها و فشــارهای سیاســی و اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم است. روشن است که اروپایی ها در مالقاتها و گفتوگوهای مختلف مکرراً از زبان دکتر روحانی و ظریف چه در نیویورک و چه در تهران شنیدهاند که توقف تحریمها شرط باز شدن باب گفتوگو است و ایران هرگز مسیر دیپلماسی را مسدود نکرده و در چارچــوب عزت حکمت و مصلحت بخوبی توان مدیریت فرآیند گفتوگوها را دارد. توافقنامه برجام خود مهمترین دلیل و ســند توانمنــدی ایران برای مذاکرات ســازنده منجــر به نتیجه اســت که اکنون به عنــوان مدلی در دیپلماســی پیش روی قدرتهای جهانی قرار دارد و قطعنامه 223۱ نیز استحکام برجام را گواهی میدهد.

تعهدات برابر و متقابل و حداقلی مقابل حداقلی و پرداختن هزینهها در صورت زیادهخواهی­نکتهمهمیبو­دکهرئیسجمه­وریدربیانا­تخودتصریحن­مودومنطق عدالــت در تعامــل چه برای اجرای برجام و چه در مناســبات دوجانبــه را به امریکا و اروپا یادآور شد. به رخ کشیدن موفقیت اقتصادی و تراز مثبت تجاری ایران در فضای تحریــم و فشــار حداکثری، تــوان ایران در اقتصــاد بدون نفت را به روشــنی تصریح و ترسیم کرد و خط فاصلی بین توهمات امریکاییها در فروپاشی اقتصاد ایران کشید. تأکید بر «تنگه هرمز» به عنوان نقطه اســتراتژی­ک جغرافیایی در کنار خلیجفارس و دریای عمان پیام روشنی داشت که اقتدار ایران برای تأمین امنیت انرژی و کشتیرانی را با استحکام بیان میدارد و همزمان دعوت به همکاری همسایگان برای مشارکت در تأمین امنیت خلیجفارس و دریای عمان را اعالم میدارد. «حوزه تنگه هرمز» به عنوان مســقط الرأس ائتالف امید برای تأمین امنیت انرژی و دریانوردی تعیین شــد کــه در بطــن خود اقتدار دفاعی و لجســتیکی ایــران را نیز بیان میکنــد. حادثه آرامکو را اگرچه امریکا و اروپا زمینهای برای فشــار بیشــتر و ارعاب ایران قرار دادهاند اما بیان رئیسجمهوری پاسخی روشن به بیانیه سه کشور اروپایی و اتهامات بیاساس آنها در کنار امریکا علیه ایران بود. دعوت به ســرمایهگذ­اری برای امید به آینده بهتر به جای کوبیدن بر طبل خشونت و سرمایهگذار­ی در جنگ و تباهی رویکرد ایران را به روشنی نسبت به صلح پایدار و قانونگرایی در مناسبات و تعامالت بینالمللی روشن میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.