امریکا مذاکره میخواهد، اعتماد ایجاد کند

رئیس جمهوری در گفتوگو با رسانه محبوب ترامپ:

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ حســن روحانی شــرط مذاکــره جمهــوری اســامی بــا امریکا را اعتمادســا­زی از ســوی ایــن کشــور دانست.

رئیس جمهــوری ایران در گفتوگو بــا فاکس نیــوز، نزدیکترین رســانه به جمهوریخواه­ــان و محبــوب دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا، به تشریح ابعاد سیاست هستهای ایران و انتقاد از تحریمهای دامنهدار واشنگتن پرداخــت. رســانه خبــری فاکــس نیوز یکی از مهمترین رسانههای امریکایی اســت کــه پیونــد تنگاتنگــی بــا حــزب جمهوریخــو­اه و چهرههــای نزدیک به آن دارد و ایــن گرایش بــه جهتگیری این رسانه در قبال رویدادهای سیاسی و اقدامــات دولــت حاکــم انجامیــده اســت. پیشتر محمدجــواد ظریف در سفر به نیویورک با این رسانه گفتوگو کــرده بــود. رئیــس جمهــوری ایــران سهشنبه شب در گفتوگو با این رسانه امریکایی اعتمادسازی را الزمه هرگونه برنامهریــ­زی برای رســیدن بــه اهداف مدنظر دو ملت ایران و امریکا دانست و تأکیــد کــرد: «دولت امریــکا با خروج از برجــام و اعمــال حتــی تحریمهــای دارویی علیه ملت ایران، این اعتماد را از بین برده است و اگر اکنون عاقهمند به مذاکره است، باید با توقف فشارها، اعتمادسازی کند.»

به گــزارش ایرنــا، روحانی با اشــاره بــه اینکــه ایــران درً فعالیتهــا­ی هســتهای خــود کامــا بــه معاهــده انپیتــی، پادمــان و پروتــکل متعهــد اســت؛ تأکید کرد: «فعالیت هســتهای ما صلحآمیز اســت و آن کشــوری که از انپیتی تخلف میکند، امریکاست که ساحهای جدید هســتهای را آزمایش میکند.»

رئیس دســتگاه اجرایی با اشــاره به اینکــه اگــر هــدف بلنــدی را بــه نفع دو ملــت داریــم، باید برنامهریــ­زی کنیم، طبــق برنامهریزی با هــم حرف بزنیم و بــرای این کار بایــد اعتماد را به وجود بیاوریــم، گفت: «آقــای ترامپ اعتماد را برهــم زد. چون ما با هم توافق کرده بودیــم و برجــام توافــق ۷ کشــور بود و او بــدون بهانــه و دلیــل از ایــن توافــق خارج شــد. بنابراین اگر دولــت امریکا عاقهمند به مذاکره است، باید اعتماد ایجاد کند.»

روحانــی یــادآور شــد: «بــا امریــکا 2 ســال مذاکره کردیــم و در یک نوبت وزیــران امور خارجه ایــران و امریکا ۷۱ روز در اروپــا ماندند و مذاکراتشــ­ان را ادامــه دادند تا ۷ کشــور به یک توافقی که بســیار ســخت بود، دســت یافتند و شورای امنیت ســازمان ملل هم آن را تأیید کرد اما امریکا از این توافق بدون هیــچ دلیلی خارج شــد و بنابراین پایه اعتماد را برهم زد. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه به نظرم مســأله مهمتر از برجــام و هســتهای، اعتمــاد اســت، گفــت: آقــای ترامــپ اعتمــاد بیــن دو کشــور را تخریب کرد و این بســیار مهم اســت. بایــد اعتمــاد برگــردد و الزمــه بازگشــت اعتمــاد، توقــف فشــارهای امریکا بر مردم ایران است.»

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه امریــکا بــا تحریــم دارو بــا بیمــاران و کــودکان مــا ســر جنــگ دارد، گفــت: امریکا باید این تحریمهای نادرست و غیرانســان­ی را که نوعی تروریسم است متوقف کنــد و آن زمان، فضای بهتری ایجاد میشــود. البتــه آن وقت درمورد خیلــی از مســائل دو طــرف میتوانیم بحــث و گفتوگو کنیــم، همان طور که در هســتهای در ســال ۵۱۰2 بــه توافــق رسیدیم. ■ متهــم کردن ایــران در حملــه آرامکو رسوایی است

رئیــس قــوه مجریــه در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره حملــه یمنیهــا بــه تأسیسات نفتی عربستان گفت: مسأله حملــه بــه یکــی از تأسیســات نفتــی عربســتان، به تجاوز عربســتان به یمن برمیگردد و طبق منشور سازمان ملل متحد، دفاع مردم یمن از کشورشــان، حق طبیعی آنان اســت. وقتی ۵ ســال است که مردم یمن بمباران میشوند، آنهــا هــم حــق دارند کــه از خودشــان دفــاع کرده و بــه مراکز نفتی ســعودی حمله کنند.

روحانــی بــا بیــان اینکــه ترامــپ در موضــوع آرامکــو تهمــت نابجایــی بــه ایــران زده اســت. گفــت: اســتدالل ســخنگوی عربســتان بــرای اینکــه این حمــات از یمــن نبوده اســت، نوشــته شــدن «یا علی »)ع( روی موشک بوده است و آن سخنگو فکر میکند ایرانیها شیعه هستند و یمنیها شیعه نیستند، درحالی که یمنیها هم شــیعه هستند و «یاعلی» میگویند، هم ما «یا علی» میگوییــم، هــم یمنیهــا و هــم مردم عــراق و هــم همــه شــیعیان جهــان میگویند.

رئیس جمهــوری با تأکید بــر اینکه خیلی جای رســوایی اســت کــه بگویند ایــن کار ایــران اســت، گفت: «اگــر این موشــک از ایــران بــوده اســت پس این همــه پولی که امریــکا از عــراق، کویت و عربســتان گرفتــه و آن همه سیســتم راداری در جنــوب عــراق و در کویــت و عربســتان نصب کرد، چطور نتوانست این موشک را رهگیری کند و بزند.»

وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه امریکا بــرای چه این همــه پاتریوت فروخته و نقش و تأثیر آنها پس چیســت، گفت: «ایــن یک فضاحــت باالتر اســت و اگر قبول کنیم که این اتهام امریکا درست است، پس چرا نتوانسته این موشک را رهگیری کند.» ■ فضاحــت دســتگاهها­ی اطالعاتی و رادارهای امریکا

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه یمنیهــا در بخــش نظامــی در ایــن ســالها پیشــرفت بســیار زیــادی داشــتهاند، گفت: «چطور دستگاههای اطاعاتی امریکا کــه این همه از مردم مالیات میگیرند، نتوانستند پیشبینی کنند که یمنیها چه پیشرفتی کردهاند. ایــن هم فضاحــت سیســتم اطاعات امریــکا و هــم فضاحــت رادارهــای امریکاست.»

روحانی افزود: امریکا باید به مردم منطقــه و به آنهــا که اســلحه فروخته، پاســخ دهــد اگــر ایــن موشــک از یمن نبــوده از کجــا و از چــه منشــأیی بــوده و دالیلــش را بگویــد. کــدام رادارش ثبــت کــرده و کدام موشــکش روی این موشــکی کــه پرتــاب شــده قفــل کرده اســت. اگر هیچکدام اینها نیست، پس امریکا باید پاســخگو باشــد که چرا این حادثــه رخ داده و چــرا امریکا و اروپا به عربســتان ســعودی کمک میکنند که در یمن کشتار کند.

وی بــا تأکیــد بر اینکه کســانی که در کشــتار مردم یمن شریک هستند، حق ندارنــد در ایــن مســأله حــرف بزننــد، گفــت: شــب گذشــته از آقــای مکــرون رئیس جمهوری فرانســه ســؤال کردم کــه دلیــل شــما چیســت کــه میگویید ایران مسئول اســت. گفت کارشناسان مــا گفتهانــد هنوز یمنیها به این رشــد و تکنولــوژی نرســیدهان­د. بــه رئیــس جمهــوری فرانســه گفتــم اینکــه شــما اطــاع نداریــد دلیــل نمیشــود کــه یمنیها به اینجا نرســیده باشــند و اگر آتشبســی به وجود نیاید، در آینده باز هم قدرت یمنیها را خواهید دید.

روحانــی بــا بیــان اینکه اتهــام زدن در این مســأله کارساز نیست، گفت: به جــای اتهام بــه دیگران در این مســأله بسیار مهم منطقهای بیاییم دنبال راه چاره باشــیم و آتش جنگ را خاموش کنیم. صلح بهترین راه اســت و بیاییم به مــردم یمن کمک کنیــم و نگذاریم عربستان جنگ را ادامه دهد. ■ امریــکا حامی تروریســم در منطقه ما است

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه از تعبیرات آقای ترامپ نسبت به مسأله تروریسم تعجب میکنم، گفت: «شما مردمــی را کــه بــرای آزادی ســرزمین خودشــان دفــاع میکننــد تروریســت میخوانید، پس مردمی که کشورشــان اشــغال شــده باید چکار کننــد. آیا باید بنشینند و اشغالگران را تماشا کنند.»

وی افزود: شــما مــردم یمن را که از کشورشــان دفــاع میکنند، تروریســت میخوانیــد و آنهایــی را کــه بمــب درســت میکنند و در اختیار عربســتان ســعودی میگذارنــد و مــردم یمــن و بیمارســتا­نهای آن کشــور را میزننــد، تروریست نمیخوانید!

روحانــی خاطرنشــان کــرد: شــما میگوییــد چــرا مــا پهپــاد امریــکا را ســرنگون کردیم. من از شما میپرسم چــرا هواپیمــای مســافربری ایــران را شــما در همان منطقه سرنگون کردید و ۰92 مســافر بیگنــاه و زن و کــودک را کشتید. اگر ما دفاع کردیم، از سرزمین خودمــان دفــاع کردیــم اما امریــکا به چــه مناســبت در منطقــه مــا آمــد و هواپیمای مسافربری ما را زد. آن کسی کــه هواپیمــای مســافربری را میزنــد، تروریست است. ■ به معاهده ان پی تی کامال ً پایبندیم

رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملی در پاســخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز کــه مدعی بــود ایــران به دنبال ســاح هســتهای اســت، گفــت: اگــر بــه دنبال ساح هســتهای بودیم، برجام را امضا نمیکردیــم و حاضــر نبودیــم پروتکل الحاقی را اجرا کنیم.

رئیــس جمهــوری بــا انتقــاد از عملکــرد ایــن خبرنــگار امریکایــی کــه مانــع از پایــان یافتــن و تکمیــل پاسخهای وی شده و سؤالهای بعدی خود را مطرح میکند، تأکید کرد: هیچ کشــوری در دنیــا نیســت کــه معاهــده انپیتــی، پادمان و پروتــکل الحاقی را بپذیــرد و در مقابل کســی ادعــا کند به دنبال بمب هســتهای اســت. اگر کسی به دنبال بمب هستهای باشد، نظارت آژانس را نمیپذیرد. برای چه نظارت آژانــس را پذیرفتیــم، بنابرایــن مــا بــه دنبال ساح هستهای نیستیم.

رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد: آن کشوری که با ساح هستهای مردم ژاپن را کشته و امروز هم از توافق هستهای و موشــکهای میانبرد با روســیه خارج شــده و جدیدتریــن ســاح هســتهای را برخــاف انپیتــی میســازد و بــه انپیتــی عمل نمیکند، امریکاســت. ایــران بــه معاهــدات خــودش عمــل میکنــد و آن کســی کــه متخلــف ایــن معاهده است، امریکاست و نه ایران. ■ به دنبال صلح در منطقه هستیم

روحانــی بــا بیــان اینکــه ما بــا ارائه طــرح «ابتکار صلــح هرمز» بــه دنبال صلــح در منطقــه هســتیم، گفــت: «از همه کشــورهای منطقه دعوت کردیم کــه در ایــن طــرح شــرکت کننــد تــا بــا همــکاری هــم بتوانیم صلــح را برقرار کنیم و نگذاریم آتش جنگ ادامه پیدا کند.» وی بــا تأکید بر اینکه آنچه برای ما مهم است، صلح و امنیت و اجرای توافقــات بینالمللــ­ی اســت، گفــت: «مهم عمل و تعهد به آن چیزی است کــه دولــت امریکا بــه آن متعهد شــده اســت و بــرای مــا فرق نمیکنــد طرف روبه روی ما از چه حزبی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.