وساطتعبدال­مهدیبرایدی­دار سران ایران و عربستان در بغداد

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،رســانههای عراقــی از ســفر چندســاعته دیــروز عــادل عبدالمهدی نخســتوزیر عــراق بــه عربســتان خبر دادنــد. به گــزارش فارس، شــبکه الســومریه دفتــر نخســتوزیر­ی در بیانیــهای اعــام کــرده کــه «این ســفر بــرای بررســی روابط دو کشــور بــرادر و وضعیت منطقــهای و تاشهــا برای آرام کردن [اوضاع] و [تشــریح] موضع ثابت عراق برای ایفای نقشی مثبــت در دورکــردن خطر تنشهــا، کشــمکشها و برقــراری بهترین روابط با همه کشورهای همسایه، برادر و دوست، انجام میشود.» امــا در واکنــش به این خبر، شــبکه المیادین از وســاطت نخســتوزیر عــراق میان ریاض و تهران خبــر داد و روزنامه االخبار لبنان نیز اعام کــرد کــه او حامل پیامی در خصــوص «طرح صلحی» اســت که اخیراً مقامات یمنــی در صنعا اعام کردند. همچنین وبگاه خبری «بغداد الیــوم» نیــز اعــام کرد کــه عبدالمهدی در این ســفر قرار اســت میان تهران و ریاض وساطت کند. المیادیــن بــه نقل از «منابع مطلع» نوشــت، عراق با هدف وســاطت بیــن ریــاض و تهــران تحرکاتــی میکنــد و در همیــن ارتبــاط، عــادل عبدالمهدی چهارشــنبه به ریاض میرود و قرار اســت با ســلمان بن عبدالعزیــ­ز و محمد بن ســلمان شــاه و ولیعهد ســعودی دیــدار کند. المیادیــن توضیــح داد «منابــع مطلــع گفتنــد کــه وســاطت عــراق با هــدف دیدار ســران ایران و عربســتان در بغداد پایتخــت عراق انجام میشود.» روزنامــه االخبــار نیــز با اشــاره به خبر ســفر عبدالمهدی به عربســتان ســعودی نوشــت، آنچه مهم اســت، زمان این ســفر اســت. این ســفر بــه مــوازات شــنیده شــدن خبرهایــی انجــام میشــود مبنی بــر اینکه تماسهایــی بینالمللــ­ی و منطقــهای در جریــان اســت کــه هدفــش جلوگیــری از تنش در منطقه خلیج (فارس) و حرکت به ســوی نوعی آتشبس بین یمن و عربستان از یک سو و عربستان و امارات از سویی دیگر است. بغــداد الیــوم نیز بــه نقل از یک منبــع آگاه دولتی نوشــت، «عراق در حــال ایفای نقش واســطه بــا هدف کاهش تنش اســت، زیــرا تنش بر صادرات نفت اثر میگذارد. نقش وساطت شاید به نشستی در بغداد بــا حضــور ایران و عربســتان بینجامــد و عراق در کاهش شــدت تنش نقشی مؤثر خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.