همه بازداشتیها­ی هپکو با قرار تأمین آزاد شدند

Iran Newspaper - - News -

دست آخر اینکه، دادستان اراک گفت: تمام 29 نفر بازداشتیها­ی اعتراضــات هپکو با قــرار تأمین آزاد شــدند. به گزارش ایســنا، عباس قاســمی دو روز پیش هــم گفته بود که تنها 6 نفر از بازداشــتی­ها هنوز آزاد نشــدهاند و اقدامــات برای مهیاســازی آزادی آنهــا در حال انجام اســت. او گفتــه بــود: پیــرو اعتراضــات کارگران و بســتن خــط آهن که حدوداً 2۱ ســاعت به طول انجامید، بر اســاس مصوبه شــورای تأمین ناچاراً برای بازگشــایی خط اقدام شــد و در این رابطه تعدادی توســط نیروی انتظامی دستگیر شدند. شــاکی این افراد اداره راه آهن و مســافران قطار هســتند که در اثر این اقدام و اعتراضات صورت گرفته، حدود ۵ قطار امکان تردد نداشــتند و مســافران در مسیر معطل شــده بودند. دادستان اراک تصریح کرد: تمامی مســئوالن اســتان با همه وجود به مشــکات کارگــران واقفند و تــاش ویژه در جهت حل مشــکل دارند و از طریــق مرجع ذیصاح مصــر و پیگیــر هســتیم، انشــاءاهل­ل مشــکل ایــن هموطنــان شــریف و زحمتکــش از طریــق مســئوالن دولتــی در تهــران حــل شــود و هر چه سریعتر تصمیمات منطقی و سریع اتخاذ و اباغ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.