دعوت لندن از روحانی برای سفر به انگلیس

دیدارهای سران اروپا با رئیس جمهوری کشورمان دیروز هم ادامه یافت

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاسی/ در ادامه دیدارهای رئیس جمهوری با ســران کشــورهای اروپایی در نیویورک، روحانی عصر سهشنبه به وقت محلی، با نخست وزیران انگلیس، سوئد و رئیسجمهوری­سوئیسدیدار­وگفتوگو کــرد. برجــام، محور اصلی ایــن مذاکرات بود که رئیس جمهوری طی آن، بر اجرای همهتعهداتط­رفمقابلونی­زعملیاتی شــدن هرچــه ســریعتر اینســتکس تأکید کرد. عاوه بر اشــاره به مسائل منطقهای، روحانیتحری­مهایاقتصاد­یعلیهمردم ایــران را که حتی به حوزه دارو نیز تســری یافته است مصداق تروریسم عنوان کرد. هرچند رئیس جمهوری برای شــرکت در هفتادوچهار­مین نشســت ســازمان ملل در نیویــورک به ســر میبرد، امــا به دلیل محدودیتهای اعمال شده از سوی کشور میزبــان، ایــن دیدارهــا در محــل اقامــت روحانی برگزار شده است. ■ انتقادازبی­انیهسهجانب­ه

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجتاالسام حسن روحانی در دیدار «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیــس، ضمــن انتقــاد شــدید از بیانیه اخیر ســه کشــور اروپایی و طــرح اتهامات بیاســاس، بر لزوم اجرای تعهدات آنان به عنوان اعضای برجام تأکید کرد.

رئیــس جمهوری با اشــاره به ســابقه، آشــنایی و حضــور انگلیــس در منطقــه خاورمیانــ­ه، تصریــح کــرد: از بیانیه اخیر ســه کشــور اروپایی کــه در عین حــال جزو طرفهای برجام هســتند، بسیار متأسف هســتیم و صدور این بیانیه بیاســاس در شرایط حســاس و پیچیده کنونی به هیچ عنوان سازنده و مفید نبود.

او همچنیــن با انتقــاد از کوتاهی لندن در انجــام تعهدات خود برای بهرهمندی ایران از مزایــای اقتصادی برجام، فضای مثبت اقتصادی را جزو تعهدات برجامی طرفین برشمرد و از آنان خواست هرچه زودتــر تعهــدات برجامی خــود از جمله اینستکسراع­ملیاتیکنند.

روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به طــرح ابتکار صلح هرمز یا امید که قرار اســت در جریان سخنرانی فردای ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل تشــریح شــود، همکاری کشــورهای منطقــه را تنهــا راه ایجــاد ثبــات و امنیت پایدار در منطقه دانســت و حمایت سایر کشورها از جمله انگلیس را در تحقق این هدف مؤثر خواند.

نخست وزیر انگلیس نیز در این دیدار بــا تأکید بــر اینکه لنــدن به دنبــال بهبود روابط با تهران اســت، افــزود که انگلیس همواره حامــی برجام بــوده و خواهد بود و وی در مقام وزیر خارجه کشــورش برای منصــرف کردن دولت امریــکا از خروج از برجــام، تاشهــای زیــادی انجــام داده، ولیمتأسفان­هموفقنشدها­ست.جانسون با اشــاره به نقــش مؤثر ایــران در منطقه، افزود: همچنان امیدواریــ­م برجام تداوم یافته و تنشها در منطقه کاهش یابد.

بــه گزارش ایســنا بــه نقل از «اســکای نیوز»، مطابق بیانیهای که سخنگوی دفتر نخســت وزیری انگلیس درباره این دیدار صادر کرد، بوریس جانســون در این دیدار از رئیس جمهوری کشورمان دعوت کرده است تا به لندن سفر کند.

همچنین جانســون عــاوه بــر رایزنی دربــاره حملــه اخیر بــه تأسیســات نفتی عربســتان بــه حســن روحانــی گفتــه است:«مســائل دیگــری وجــود دارد کــه مــن مایلــم با شــما مطــرح کنــم. ما کماکان بشدت نســبت به بازداشت افراد دوتابعیتــ­ی در تهــران نگــران هســتیم و تــاش میکنیــم تــا بــه پیشــرفتی در این زمینــه دســت یابیــم.» او ســفر خــود بــه تهران در سال ۷۱۰2 به عنوان وزیر خارجه انگلیــس را بســیار ســازنده امــا ناتمــام توصیــف و تأکیــد کــرده اســت کــه هنــوز کارهای زیــادی باید انجام شــود. به گفته سخنگوی دفتر نخســت وزیری انگلیس، جانسون همچنین درباره نقش این کشور در منطقــه رایزنــی و از توافــق هســتهای حمایت کرده است. ■ تعهدیکطرفه­بهبرجامپذی­رفتهنیست

روحانــی در دیــدار «اســتفان لــوون» نخســت وزیر سوئد نیز با اشــاره به روابط خــوب و بویــژه روابــط صنعتــی و تجاری با ســوئد، ابراز تأســف کــرد که ایــن روابط بعــد از خروج یکجانبــه امریــکا از برجام دچار مشکل شده اســت. روحانی با بیان اینکــه برجام به عنــوان یــک موافقتنامه بینالمللــ­ی بــا پشــتوانه شــورای امنیــت ســازمان ملل هفــت پایه داشــته و صرفاً تعهدیکیازط­رفینآنپذیر­فتنینیست، وظایف کشورهای اتحادیه اروپا و از جمله ســوئد را برای اجرای کامل برجام و بویژه عملیاتی کردن اینستکس یادآور شد.

رئیس جمهوری همچنین با تشــریح وضعیــت منطقــه و بویــژه ادامــه کشــتار مردم بیگنــاه یمن، گفــت: اکنون منطقه بیــش از هــر زمان دیگری نیــاز به صلح و ثبات و توقف وضعیت کنونی دارد و ابتکار صلح هرمز یا امید در همین راستاست.

نخســت وزیــر ســوئد هم بــا اشــاره به ســفر اخیرش در صدر یــک هیأت بزرگ اقتصــادی بــه تهــران، ضمــن تشــکر از میهماننــو­ازی کشــورمان گفــت: ســوئد بــه دنبال توســعه روابط با ایــران در همه عرصهها بویژه اقتصادی است.

لوون با اشــاره به ســفر دکتــر ظریف و تمایل این کشــور برای کمک به برقراری امنیت در منطقــه، از ابتکار دکتر روحانی اســتقبال کرد و گفت با عاقه آن را دنبال خواهد کرد. نخســت وزیر ســوئد تصریح کرد: سوئد یکی از حامیان اینستکس بوده و به دنبال راههایی عملی برای عملیاتی کــردن هرچه ســریعتر این ســازوکار مالی اســت. روحانــی در دیدار با «اولــی ماورر» رئیس جمهوری ســوئیس نیز با اشاره به تاشهــای دولت ســوئیس بــرای ایجاد یــک کانــال مالــی متقابــل بــرای تبــادل اقتصــادی از جملــه خریــد دارو، گفــت: متأســفانه دولت امریکا برخاف مواضع اعامــیاش، در عمــل برســر مبــادالت بانکی ایران و سوئیس حتی در زمینههایی مثل خرید دارو یا مصارف انساندوســ­تانه هم مشکلســازی میکنــد که ایــن اقدام تروریسم دولتی امریکا محسوب میشود چــرا کــه در عمل برای کشــتن کــودکان و بیماران کمر بسته است.

رئیس جمهوری ســوئیس هم در این دیــدار با اشــاره بــه روابط صدســاله ایران و ســوئیس، گفت که ســنت بشردوستانه و بیطرفــی در ســوئیس ریشــه در تاریــخ ایــن کشــور دارد و ایــن کشــور از هــر اقدام بشردوستانه یا ابتکاری که به کاهش تنش به منطقه کمک کند، استقبال میکند.

مــاورر تأکیــد کــرد: در همیــن راســتا ســوئیس مشــتاق شــنیدن طــرح دکتــر روحانــی بــرای تأمیــن امنیــت منطقــه موســوم به «ابتــکار صلح هرمــز» یا امید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.