بیانیهپایا­نیاجالسخبر­گانرهبری

Iran Newspaper - - News -

هفتمیــن اجــالس مجلــس خبــرگان رهبــری در دور پنجــم عصــر دیــروز بــا صــدور بیانیهای بــه کار خود پایــان داد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبــری در ایــن بیانیــه از مراســم باعظمــت راهپیمایــ­ی اربعین حســینی بهعنوان یک الگوی موفق امتســازی و تمدنســازی یاد و تأکید شــده که برنامهریزی برای تحقق ابعــاد نورانــی و راهبردهــا­ی هفــت گانــه بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی، عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان مردم و مسئوالنرام­یطلبد.

اعضــای خبــرگان رهبــری افزودهانــ­د: رفع مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی بویــژه بــرای طبقــات محــروم و ضعیــف، اهتمام جــدی و کار جهادی مســئوالن را طلب میکند. امــروز حمایت جدی از رونق تولید ملی بهعنوان خــط مقــدم خنثیســازی تحریمهــای ظالمانــه امریکا و اســتکبار جهانــی یک ضــرورت اســت. از مســئوالن بویژه دولــت محتــرم میخواهیــم بــا نظــارت بیشــتر بــر روند خصوصیسازی و حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگ­ان، ســرمایهگذ­اران داخلی و کارگران شریف، عزم و اراده ملی بــرای توانمنــدی و توانمندســ­ازی را بهعنــوان یــک اصل کلیــدی و تأثیرگذار و عزت آفرین مورد توجه قرار داده و با

■ پرهیــز از کشــاندن برخــی نقدها به تریبون های عمومی محســن اســماعیلی، نماینده تهران در مجلــس خبــرگان رهبــری هم در نطق پیش از دســتور خود به موضوع وحــدت اشــاره کــرد و گفــت: همــه بایــد حفظ وحــدت را فریضــه بزرگی بدانیــم که البته نیازمند محور اســت و ایــن محور چیــزی جز والیــت فقیه نیست. دشمنان قســم خورده ما نیز این حقیقت را دریافتهاند و خصوصاً در ایــن زمــان هرچــه در تــوان دارند، بــرای تضعیــف این محوریــت به کار بستهاند. دشــمنان دین و بدخواهان عنایت به سیاســتهای «اقتصاد مقاومتی» از تعطیلی و کاهشتولیدب­نگاههایمرب­وطهجلوگیری­کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه از مسئوالن خواسته شده تا برای تعمیق و گســترش فرهنگ اســالمی بــرای مبارزه بــا مظاهر بدحجابی و بیحجابی کــه مطالبه بحق مردم مؤمن، متدین و انقالبی اســت، تــالش مضاعف نمایند. همچنین با تقدیر از اقدامات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد از او خواستهاند که این مسیر استمرار داشته باشد.

ایــن بیانیــه افــزوده اســت: خبرگان ملــت، با تشــکر از مقام معظــم رهبری«مدظله العالــی» در جهت راهبرد مقاومت فعال و منســجم در ســطح منطقه و بینالملل - فلســطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن، بحرین و کشمیر ـ ضمنمحکومنم­ودنبیانیها­خیرسهکشورب­دعهداروپای­ی علیه کشــورمان بر حفظ، تقویت و ارتقای محور مقاومت و نفــی هرگونــه مذاکــره در هــر ســطحی بــا امریــکا تأکید میشــود و از قوای ســه گانه و مسئوالن محترم میخواهد که مؤلفههای ارزشــمند ایــن بازدارندگی ماننــد وحدت و انسجام ملی، پیروی یکپارچه از رهبری، اقتصاد مقاومتی، ارتقــای علم و فناوری و افزایش توان نظامی کشــور که در ســاقط کردن پهپــاد فوق پیشــرفته امریکایی بــه نمایش گذارده شد همچنان با جدیت دنبال نمایند.

ایــران تاثیــر و نقــش محــوری والیت فقیه را به چشــمان خویش دیدهاند. پــس چرا نباید با همه قدرت در برابر آن بایســتند؟ و چــرا ما نبایــد با تمام توان بر ایــن رمز پیروزی و رســتگاری ثابت قدم بمانیم؟ اسماعیلی ادامه داد: ناگفتــه پیــدا اســت کــه مقصــود از دعــوت بــه وحدت، نادیــده گرفتن نقصها و خطاها یا توصیه به دســت برداشــتن از مواضع اصولی و سازش ســوداگران­ه نیســت. مقصود آن است کــه بــه رغــم اختــالف نظرهــا رمــز پیروزی را فراموش نکنیم و برای یک دســتمال قیصریه را به آتش نکشیم.

مراد آن اســت که هرچه فریاد داریم بر سر امریکا بکشیم

وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه ما چه پاســخی برای خدا داریــم، اگر به دســت خــود ســوژه بــرای امیــدواری دشــمنان و ناامیدی دوســتان فراهم کنیــم؟ گفــت: فــرض کنیــم برخــی نقدها وارد و صحیح هم باشــد، اما از کشــاندن آن به تریبونهــا­ی عمومی و نگــران ســاختن مــردم و افشــای اطالعات نظام چه سودی میبریم؟ امــروز دلیلــی بــرای ناامیــدی وجــود نــدارد و بحمداهلل همــه چیز حاکی از پیشرفت و مایه امیدواری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.