کمیسیوناجت­ماعیدربراب­رکمیسیونکش­اورزیواقتص­ادی

Iran Newspaper - - News -

پیــش از ایــن مخالفانــی چــون علی ابراهیمــی ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفتــه بــود: کمیســیون کشــاورزی مجلس مخالف با تشــکیل وزارت بازرگانــی اســت. صنایــع تبدیلــی محصوالت کشــاورزی نیازمنــد سیاســتگذا­ری در یک مجموعه واحد اســت، در حالی که با تشــکیل وزارت بازرگانی این سیاســتگذا­ریها در دو وزارتخانه انجام خواهد شد. یکی دیگر از اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفته بود: در 47 کشور دنیا تمام سیاســتگذا­ریهای حــوزه تجارت و صنعت در یک وزارتخانه اســت. در حالی که دولت با تشکیل وزارت بازرگانــی بهدنبــال دوبخشــی کــردن ایــن تصمیمگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.