حذف دالر از مبادالت مالی با روسیه و ترکیه

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی گفت: اکنون همه مبادالت مالی ما با روســیه از طریق پول ملی دو کشــور است، حدود 30 تا 0۴ درصد مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام میشــود و بقیــه آن نیز بــا یورو در حــال انجام اســت. همتی دربــاره مبــاالت بانکــی و تجــاری بــا ترکیــه و روســیه از طریق پولهای ملی گفت: اکنون با این کشورها با دالر تعامل تجاری نداریم. اگر برخی مواقع نیز از یورو نام میبریم، در واقع یورو را بهعنــوان مبنــای تبدیل در نظــر گرفتهایم تا اگر پول ملی دو کشــور افت و خیز داشــته باشــد، طرف مقابل ضرر نکند. همتی با بیان اینکه ما با روســیه با روبل و ترکیــه با لیر در حال مبادله هســتیم، افــزود: این روند بتدریــج دالر را از چرخه مبادالت حذف میکند، بسیاری از کشورها اکنون تمایل دارند که با پول ملی خود مبادله تجاری کنند تا امریکا بر روند مبادالتشان نظارت نداشته باشد. وی اضافه کرد: اکنون همه مبادالت مالی ما با روسیه از طریق پول ملی است، حدود 30 تا 0۴ درصــد مبــادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام میشــود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام اســت. وی تصریح کرد: ما دنبال دور زدن تحریم نیســتیم، اکنون در حال انجام تجارت بدون تحریم هســتیم.در آینده نیز روابط تجاری و مالی و بانکی را با اســتفاده از روشهایی جدا از روشهایی که مدنظر امریکاست برقرار میکنیم.مشــکلی تاکنون بــرای ما رخ نداده و اگر چهار بــار دیگر نیز ما را تحریم کنند تأثیر جدیدی نخواهد داشــت. رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشــار اوراق جدیــد در عملیات بازار باز گفت: در واقع این اوراق را باید مردم خریداری کنند. خزانهداری این اوراق را برای کسری بودجه خود در بازار میفروشد./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.