در‌خروج‌قطار‌از‌ریل

‌3‌کشتـه‌

Iran Newspaper - - News -

گــروه حــوادث / خــروج قطــار مســافربری زاهــدان - تهــران از ریل ۳ کشته و ۰4 مصدوم برجا گذاشت.

مرتضی سلیمی - رییس سازمان امــداد و نجات- در تشــریح این خبر بــه ایــران گفــت: عصــر دیــروز یــک قطار مســافربری با ۰۰۳ مسافر که از زاهدان به ســمت تهــران در حرکت بود در منطقه «شــورو» از ریل خارج شــد . در این حادثه ۳ مســافر کشــته و ۰4 تــن مصــدوم شــدند. دو تیــم امــدادی بــرای بررســی ایــن حادثــه عازم محل شدند.

عبدالرحمــ­ن شــهنوازی مدیرکل ســتاد مدیریــت بحــران اســتان سیستان و بلوچستان نیز در این باره گفــت: قطار زاهــدان - تهــران عصر چهارشــنبه در منطقــه زاهدان در اثر گرفتگــی ریــل با ماســه بــادی از خط خارج و یکــی از واگنهای آن واژگون شد. وی تصریح کرد: مجروحان این حادثــه برای مداوا بــه مراکز درمانی زاهدان منتقل شدند.

منطقــه شــورو در مســیر بادهــای شــدید و ماســه بــادی قــرار دارد کــه هرازگاهی ســبب خارج شدن قطار از روی ریل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.