سرقت‌های‌سریالی‌ با‌بیسکویت‌مسمو ‌م

گروه حوادث/ ســارق حرفهای که بهعنوان مسافر ســوار خودروها میشد و با تعارف بیسکویت مسموم؛ از رانندگان سرقت میکرد به دام افتاد.

Iran Newspaper - - News -

بــه گــزارش خبرنــگار «ایــران»، نیمه شــب ۷۱ تیــر مــرد ۰6 ســالهای بــا مأمــوران کالنتــری ۰۳۱ تهرانســر تمــاس گرفــت و از ســرقت اموالــش بــه ارزش 5۱ میلیــون تومــان توســط مردی جوان خبر داد. او گفت: ساعت 8 شــب از چهاردانگــ­ه بــا خــودروی ســواری خودم به سمت سه راه آذری در حــال حرکت بودم کــه در محدوده پاســگاه نعمــت آبــاد جوانی حــدوداً ۰۳ ســاله جلــوی مرا گرفــت و مدعی شــد مادرش در درمانگاهی در سه راه آذری بستری شده و با التماس از من خواست او را به آنجا برسانم.

پــس از گذشــت چنــد دقیقــه در طــول مســیر وی اقــدام بــه تعــارف بیســکویت بــه مــن کــرد و مــن هــم یکــی از بیســکویته­ا را برداشــتم و خوردم. بعــداز چند دقیقه احســاس ســنگینی کردم و بیهوش شدم و دیگر چیــزی نفهمیــدم. ســاعت ۲۱ شــب بــود کــه متوجــه شــدم کنــار خیابانی در تهرانســر هســتم، با بررســی بیشتر فهمیــدم وی ســارق بــوده و اموالم از

قبیل(کارتهــای عابربانــک- وجــه نقد-گوشی تلفن همراه) به ارزش 5۱ میلیون تومان را سرقت کرده است.

کارآگاهــا­ن بهدنبــال اظهــارات شــاکی، دســتگیری ســارق جــوان را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد، بــا انجــام اقدامــات پلیســی و پایشهای اطالعاتــی موفق به شناســایی ســارق بــه نــام «حمیــد» ۳۳ ســاله ســاکن محدوده خیابان خاوران شدند.

بــا انعــکاس اطالعــات بهدســت آمــده بــه بازپــرس پرونــده، دستوردستگی­ری حمید صادر شد و در تاریخ 8۲ شــهریور طــی یک عملیات غافلگیرانـ­ـه وی در مخفیگاهــش دستگیر و به پایگاه پنجم منتقل شد.

متهــم بــه 5 ســرقت بــه عنــف به شــیوه بیهوشــی اعتــراف کــرد و گفت تاکنون با این شیوه بیش از ۰6 میلیون تومــان ســرقت کــرده و امــوال را در محــدوده خیابــان مولــوی بــه افــراد عبــوری فروختــه و پــول حاصلــه را، صــرف خرید مواد مخدرشیشــه کرده است.

ســرهنگ کارآگاه خیــراهلل دولــت خــواه، رئیــس پایــگاه پنجــم پلیــس آگاهــی پایتخــت بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: با توجــه به دســتگیری ســارق و اعتراف به ســرقت، متهــم با صدور قــرار قانونی از ســوی بازپرس شــعبه هفتــم دادســرای ناحیــه ۷۲ بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیار کارآگاهان پایــگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی بــا درخواســت انتشــار تصویــر متهــم از ســوی بازپــرس پرونــده از شــهروندان­ی کــه بدیــن شــیوه مــورد ســرقت قــرار گرفتهانــد خواســت در صــورت شناســایی متهــم بهعنــوان ســارق خــود، بــرای تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــه پایــگاه پنجــم پلیــس آگاهی واقع در بزرگراه یادگارامام(ره) خیابــان زنجان شــمالی مراجعه یا با شــماره تلفــن 4۷۷۷59۳6 تمــاس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.