رانندگانی‌که‌ قتل‌عام‌می‌کنند

Iran Newspaper - - News -

گــروه حوادث/ ســال گذشــته ۰۰۲۳ راننده در کشور باعث مرگ بیش از ۴۱هزار نفر شدهاند. ســردار کمــال هادیانفــر، رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: طبــق برنامهریزی­هــای قبلــی کاهــش ۲۱درصدی تصادفات را پیشبینی میکردیــم اما این اتفــاق نیفتاد و از آمارهای فعلی راضی نیســتیم. در ایــام نــوروز ۶.۷۱ درصد کاهش تصادفات داشتیم اما بعد از نوروز کاهــش چشــمگیری نداشــتیم. امــروز پلیــس مســئول تصادفات نیســت و تنها وظیفه ما مدیریت ترافیــک براســاس قانون اســت. بواقع زیبنده کشــور ما نیســت که در تصادفــات هــر ســاعت ۲ نفــر جانشان را از دست بدهند و ۸ نفر هم معلول شوند.

تابستانی پرتصادف

ســردار تیمور حســینی، رئیس پلیس راه کشــور گفــت: آمارهای مــا نشــان میدهــد کــه تصادفات

فوتــی در طــرح تابســتانی کاهش پیــدا کرده امــا تصادفــات جرحی افزایش داشته است.

وی ضمــن اشــاره بــه فراوانی کشــتهها در جادههــای کشــور در طــرح تابســتانی تصریــح کــرد: استان فارس با ۱۸۱ کشته رتبه اول در فراوانــی جانباختگان حوادث ترافیکــی جادههــا را داراســت و اســتانهای اصفهــان و خراســان رضــوی بــه ترتیــب بــا ۰۴۱ و ۳۱۱ کشــته رتبــه دوم و ســوم را به خود اختصــاص دادهانــد. همچنیــن اســتانهای اردبیــل و چهارمحال و بختیــاری بــه ترتیــب بــا ۶۱ و ۷۱ فوتــی جــزو اســتانهای­ی هســتند کــه کمتریــن فراوانــی کشــتهها را داشتهاند.

وی افزود: فراوانی کشــتهها در ســر صحنــه تصــادف ۵۶درصــد، در هنگام انتقال به بیمارســتا­ن ۵ درصــد و در بیمارســتا­ن ۰۳ درصد بــوده و همچنیــن میــزان ســهم خودروها در تصادفات عبارتند از:

سواری۳۶ درصد، وانت۹ درصد، موتورسیکلت ۸۱درصد، کامیون ۹ درصــد و اتوبــوس مســافربری ۱ درصد بوده است.

ســردار حســینی خاطرنشــان کــرد: در طــول طــرح تابســتان روزهــای جمعه بــا ۶۱ درصــد روز پرتصــادف و شــنبهها بــا ۱۱ درصد کــم تصادفتریــ­ن روز بودهانــد. همچنیــن روز ۵۲ تیر با ۲۵ کشــته و ۵۱ مــرداد بــا ۷ کشــته روزهــای پرتصــادف و کم تصــادف در طرح تابستان بودهاند.

رئیــس پلیــس راه کشــور بــا اشــاره به تأثیر راننــدگان بومی در تصادفــات تأکیــد کــرد: مهمترین نکته در تصادفات تابستانی، سهم افــراد بومی بــا ۸۶ درصد اســت. مسافران و رانندگان غیربومی هم ســهم ۲۳ درصــدی در تصادفــات داشــتهاند. همچنیــن بررســی مــا نشان میدهد که متوسط سرعت راننــدگان در تابســتان 6 درصــد افزایش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.