حمله لفظی مصر به اردوغان

Iran Newspaper - - News -

پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نحوه مرگ محمد مرســی رئیس جمهوری ســابق مصر را زیر ســؤال برد و به نقش دولت مصر در مرگ این رهبر ســابق اخوانالمسل­مین اشــاره کرد، احمد حافظ، سخنگوی وزارت خارجه مصر بشــدت از اردوغان انتقاد و ســخنان او را «پوچ و نادرســت» توصیف کرد. به گزارش «اِیجپت تودی»، وی گفت: اردوغان به ادعاهای دروغین خود در دفاع از ارزشهای عدالت ادامه میدهد و نسبت به مصر و مردم آن که برای مردم ترکیه ارزش قائل هستند، کینه و نفرت به دل گرفته است. از جمله تناقضهای مضحک این است که چنین ادعاهایی از سوی شخصی چون اردوغان مطرح شده است که از تروریسم در منطقه حمایت کرده و دولت او مرتکب نقضهای آشکاری در حق مردم کشورش میشود. احمد حافظ افــزود: طبــق برآوردها دولت اردوغــان بیش از ۵7 هزار نظامی و غیرنظامی را به اتهامات سیاســی در این کشــور بازداشــت کرده اســت. مصر اســتمرار دخالتهای رئیس جمهوری ترکیه در امور داخلی کشورهای منطقه و به خطر انداختن ثبات داخلی آنها را محکوم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.