عفو بینالملل خواستار محکومیت دولت <سیسی> شد

Iran Newspaper - - News -

عفــو بینالملــل از رهبــران جهان خواســت با صــدور بیانیههایـ­ـی، اقدامــات امنیتــی دولت عبدالفتــا­ح سیســی، رئیسجمهــو­ری مصــر علیــه مخالفــان در ایــن کشــور و تظاهــرات آنهــا را علنــاً محکــوم کننــد. بهگزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگــزاری آناتولــی ترکیــه، ناجیه بــو نعیم، معــاون مدیــر منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقــا درعفــو بینالملل اعــام کرد، دســتگاهها­ی امنیتــی مصــر کــه در چند ســال گذشــته بهصورت گســتردهای روزنامهنگا­ران، وکای مدافــع و فعاالن سیاســی را که مخالف دولت هستند، بازداشت کرده است، در جریان تظاهــرات اوایــل ایــن هفتــه بازداشــته­ایی در پنــج شــهر مصر انجــام داد و ســازمانها­ی حقوقــی مصر نیــز از بازداشــت صدهــا نفر در جریــان ایــن تظاهــرات در سراســر ایــن کشــور خبــر دادهانــد. پیشــتر کمیســاریا­ی حقــوق و آزادیهــای مصــر نیز اعــام کرده بــود، عاوه بــر 37 تظاهرکننــ­دهای که خانوادههای­شــان از افشای هرگونه اطاعاتی درباره آنها خودداری کردند، بازداشــته­ای اخیر شــامل حال بیش از ۶۰۶ نفــر از معترضانــی شــد کــه بهصــورت مسالمتآمیز دست به تظاهرات زده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.