کمبود معلم در مدارس وارد وضعیت قرمز شد

گزارش «ایران» از خروج 320 هزار معلم از آموزش و پرورش تا سال آینده

Iran Newspaper - - News - هدی هاشمی خبرنگار

کالسهای شــلوغ و کمبود معلم انگار تمامی ندارد؛ هر سال مهرماه که از راه میرســد موضوع کمبود معلــم هم از سوی مسئوالن آموزش و پرورش و هم از ســوی خانوادهها مطرح میشــود. از یک ســو خانوادهها از کالسهای شلوغ و پــر ســروصدا گالیــه دارنــد و از ســوی دیگر مسئوالن آموزش و پرورش اعالم میکنند که به خاطر کمبود نیرو چارهای جــز تشــکیل کالسهــای پــر جمعیت ندارنــد ایــن کمبــود نیرو البتــه به گفته آنها به علت باال رفتن آمار بازنشستگی معلمــان در مقابــل کاهش اســتخدام نیرو شکل گرفته است. آمارهای وزارت آمــوزش و پرورش میگوید برای ســال تحصیلــی جدیــد ‪108 )99_98(‬ هــزار معلم کمبود داشــتند کــه این کمبود را البته بــا گرفتن معلم خریــد خدمات، بهکارگیــر­ی معلمان بازنشســته و حق التدریــس آزاد جبــران کردهانــد. با این حــال موضوع کمبود معلم، به چالش جــدی وزارت آموزش و پرورش تبدیل شــده اســت. آمارها نشــان میدهد که از مجمــوع 930 هــزار معلــم رســمی آموزش و پرورش تا سال 99 نزدیک به 320 هزار معلم و تا سال 1404 نزدیک به 330 هزار معلم بازنشسته خواهند شــد. عــالوه بــر این بــه گفته مســئوالن آموزشــی کمبود معلم در اســتانهای خوزستان، خراســان رضوی، اصفهان، سیســتان و بلوچســتان، مرکزی، تهران و شهرســتانه­ای استان تهران جدیتر اســت. برای همین حــاال آنها تصمیم گرفتهانــد که آزمون اســتخدامی برگزار کنند و ظرفیت پذیرش دانشجو معلم را در دانشگاه فرهنگیان افزایش دهند. آنها بر این باورند که اگر ســاالنه بتوانند 40 هزار معلم تربیت کنند شاید بتوانند تــا ســال 1401 بخشــی از ایــن کمبودها را جبــران کننــد. یارمحمــد حســین بر مدیرکل اموراداری و تشــکیالت وزارت آموزش و پرورش درباره جبران کمبود معلــم به خبرنــگار «ایــران» میگوید: کمبــود معلــم بــرای ســال تحصیلــی جدیــد حــدود 108 هــزار نفــر بــوده اســت که مــا از طریق ورودی دانشــگاه فرهنگیــان، اســتخدام حــق التدریــس شــاغلین، اســتفاده از حــق التدریــس آزاد، به کارگیری بازنشستهها و استفاده از 16 هــزار و 400 معلــم خرید خدمت آن را جبــران کردهایــم. وی با اشــاره به اینکــه ســازمان اداری و اســتخدامی در زمینه جذب معلم با وزارت آموزش و پــرورش همکاری میکند، می گوید : با توجه به فعالیتی که دانشگاه فرهنگیان دارد و آزمونهای استخدامی که ساالنه برگزار میکنیم میتوانیم این مشکل را تا سه سال آینده برطرف کنیم. ■ جذب 18 هزار معلم با آزمون

ســؤال مهم کارشناســا­ن آموزشــی این اســت چرا مســئوالن در ســالهای گذشــته فکری به حال نیروی انســانی بــرای کالسهــای درس نداشــتند کــه حــاال بــا کمبــود 320 هزار نیــرو مواجه شــدهاند. در ایــن بــاره حســین خنیفر رئیس دانشــگاه فرهنگیان به خبرنگار «ایــران»، توضیــح میدهــد: بحــث کمبود معلم یک پیشینه دیرینه دارد، متأسفانه این موضوع از دهههای قبل مطرح بوده اســت. معلمها زمانی که اســتخدام میشــوند فرمی بهنام 502 دارد و مسئوالن نیروی انسانی میدانند که مثالً معلمی با 15 یا 20 سال سابقه کار چــه روزی بازنشســته میشــود. اما ممکن اســت برخی معلمان در دوره تحصیــالت تکمیلــی ادامــه تحصیــل دهنــد این معلمــان میتواننــد با 35 ســال کار بازنشسته شــوند. با این حال در ســالهای قبل مــا 400 مرکز تربیت معلم داشــتیم کــه صدهزار دانشــجو را تربیــت میکــرد و همــه کســانی کــه

میخواســتن­د معلــم شــوند در ایــن دانشــگاه درس میخواندنــ­د. امــا بــر اســاس تصمیماتی این مراکز تعطیل شــدند و ســال 90 دانشــگاه فرهنگیان بــا 98 مرکــز و پردیــس ایجاد شــد. در آن ســال مســئوالن گفتنــد کــه بین 20 تــا 30 هــزار معلــم دانشــجو در ایــن مراکــز تربیــت میکننــد و پیشبینــی هــم کــرده بودنــد کــه در ایــن زمینــه کمبــودی نخواهنــد داشــت. امــا یــک اتفــاق عجیبی افتاد و آن هــم این بود که ســال ‪21 09،‬ هزار دانشــجو، سال 91 حــدود 17 هزار دانشــجو معلم، ســال 92 حــدود 11 هــزار دانشــجو، ســال 93 حدود 9 هزار دانشــجو، سال 94 حدود 7 هــزار دانشــجو و در ســال 95 هــم 3 هــزار دانشــجو پذیرش کردنــد. این

تعداد پذیرش موجب شد تا حاال ما با ســونامی کمبود نیروی معلم در کشور مواجه شویم.

او تأکیــد میکنــد: وزارت آمــوزش و پرورش همیشــه از طریق فرســتادن نیروهای بازنشســته سرکالس درس، گرفتــن ســرباز معلمهــا، معلمهــای نهضت ســواد آموزی و خرید خدمت ایــن کمبــود را جبــران میکــرد. ایــن روشهــا از نظــر مــا علمــی نیســت بــرای همیــن از ســال 95 روشهــای دیگــری را جایگزیــن کردیــم. مــاده 28 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان میگویــد درصورتــی کــه دانشــگاه فرهنگیــان نتوانــد معلــم تربیت کند بــه طــور موقــت میتوانــد از طریــق فارعالتحصی­ــالن دیگــر دانشــگاهه­ا با

آزمونــی کــه برگــزار میکنــد دانشــجو معلم پذیــرش کند. ما ایــن آزمون را برگــزار میکنیــم و داوطلبان یکســال در دوره پودمانــی دروس معلمــی را میگذرانند. برای سال 97 ما 23 هزار دانشجو از طریق کنکور و 23 هزار نفر هم از طریــق آزمون پذیرش کردیم و برای ســال 98 هم 25 هزار دانشجو از طریــق کنکور و حدود 18 هزار نفر هم از طریــق آزمــون جــذب میکنیم.اگر ایــن اتفاق تا ســال 1401 ادامه داشــته باشد به کف نیاز کمبود معلم که 200 هزار نفر است، خواهیم رسید. ■ دانشآمــوز­ان نیــاز بــه معلــم خالق دارند

بهکارگیــر­ی نیــروی خرید خدمات هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان آموزشــی اســت آنهــا میگوینــد، این نوع معلمان کارآیی الزم را در کالس درس ندارنــد و در نتیجــه ضــررش را تنهــا دانشآموزان میبیننــد. مهدی بهلولــی معلــم آمــوزش و پــرورش در ایــن بــاره اظهار میکند: بر اســاس قانون بازنشستگان آموزش و پرورش میتوانند 8 ســاعت در هفته تدریس کننــد اما خیلی از این معلمها ســه یا چهــار روز در هفتــه تدریــس میکنند برخــی از ایــن معلمــان 20 ســال از بازنشستگیش­ــان گذشته است و دیگر تــوان الزم را بــرای تدریــس ندارنــد. معلمــی کــه 70 ســال ســن دارد باید اســتراحت کند حوصله دانشآموز را ندارد.

وی همچنیــن بهطــرح خریــد خدمــات اشــاره میکنــد و میگویــد: همیــن االن بحــث خریــد خدمــات مطــرح میشــود. پیمانــکار در اســتانهای مختلف فردی را انتخاب میکنــد کــه فقــط مــدرک تحصیلــی دارد ایــن فرد وقتی ســر کالس درس میآید اصالً نمیتوانــد با دانشآموز ارتبــاط برقــرار کنــد چــرا کــه او فقــط میخواهــد حقــوق 400 یــا 500 هــزار تومانــی آخر مــاه را بگیــرد. این طرح در مناطــق محــروم در حــال اجــرا اســت و دانشآمــوز­ان ایــن مناطــق نیــاز به معلم خــالق و باانگیزه دارند کــه متأســفانه افــرادی کــه وارد طــرح میشــوند فقــط نیاز مالــی دارند و اگر ســال بعد شــغلی بــا حقــوق بهتر به آنها معرفی شــود آنها معلمی را کنار میگذارند و به شغل جدیدشان روی میآورند.

بهگفتــه بهلولــی، موضــوع کمبود معلــم یــک دهه اســت در آمــوزش و پرورش مطرح شــده و حاال مســئوالن میگوینــد نیــاز بــه 300 هــزار معلــم دارنــد چــرا در بحث مهندســی منابع انسانی دست روی دست گذاشتهاند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.